Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri

2014
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladıkları avantajlar nedeniyle endüstri ürünleri tasarımında da fikirlerin etkin şekilde sunulması için kullanılmaya başlanmıştır ancak bu anlatımların önemli bir parçası olan hikaye unsurunun tasarım alanında kullanılmasının yarattığı algısal etkiler henüz araştırılmamıştır. Bu araştırmada, zaman temelli görsel anlatımlardaki hikayeleştirme unsurunun tasarım sunumlarına, özellikle ürün algısı açısından etkilerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu etkilerin anlaşılması için, zaman temelli anlatımlar, sunduğu olanaklar ve yarattığı kısıtlar üzerinden, geleneksel anlatım teknikleri (örn. pafta, maket) ile karşılaştırılmaktadır. Bu araştırma kapsamında, endüstri ürünleri tasarımı eğitmenleri ile görüşmeler yapılarak, bu tarz anlatımların tasarım eğitiminde, özellikle jüri ortamında kullanılmasının öngörülen etkilerine dair bilgi alınmıştır. Var olan örnekler üzerinden karşılaştırma yapmaya dayalı bu görüşmelerin ilk sonuçları, endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde zaman temelli görsel anlatımların yeri açısından tartışılmaktadır.

Suggestions

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Bakırlıoğlu, Yekta (2014-09-12)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatım- lar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların et- kin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi za- man temelli görsel anlatımlar, s...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi
Temeltaş, Handan; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Yeni iş imkanları yaratarak ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. Endüstri ürünleri tasarımcıları da ürünü tasarlayan ve ona katma değer katan kişiler olarak zaman zaman girişimci bir kimliğe bürünebilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans programı mezunları ölçeğinde kendi işini kurmuş veya girişimcilik olarak tanımlanabilecek bir faaliyet ...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti
Kaya, Nazife Aslı; Erdem, Hilal; Ercömert, Çisem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünya, tasarımı, olanaklarını ve kapsamını hızla geniş letirken, tasarımcıların da tasarım problemlerine bu çerçevede yaklaşarak çözümlerini güncel eğilimler doğrultusunda şekillendirmelerine neden olmaktadır. Bu güncel eğilimlerden biri olan Endüstri 4.0’la hayatımıza ve meslek pratiğimize dâhil olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar ve akıllı tasarım alanlarıyla birlikte tasarım becerileri gelişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Toplum 5.0 ile de t...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Ürün Anlambilimi Konusunun Türkiye’deki Okullar Bağlamında Durumu
Keleşyılmaz, Ayça; Bağlı, H. Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstriyel tasarımın bir disiplin olarak doğuşundan itibaren uzunca bir süre, Louis Henry Sullivan’ın ünlü sözü “biçim işlevi izler”i deyim yerindeyse bir slogan olarak kullanan işlevselci yaklaşım, alanda hâkim anlayış olarak etkisini sürdürmüştür. Disiplini etkileyen dinamiklerin zaman içerisinde değişmesiyle, tasarımın tanımı ve tasarımcının rolü değişmiş ve fonksiyon odaklı dönem yerini kullanıcı odaklı döneme bırakmıştır. Temelde, nesnelerin kullanım bağlamındaki sembolik niteliklerini araştıran ve kü...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Citation Formats
D. Özgen Koçyıldırım, A. Coşkun, and Y. Bakırlıoğlu, “Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 301, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.