Yazılımların Biçimlendiriciliği,Biçime Yabancı Örüntüler

2018-06-22
Sorguç, Arzu
Kruşa Yemişcioğlu, Müge
Nasıl problem çözülür, nasıl tasarlanır, nasıl yaratıcı olunur soruları bize nasıl düşündüğümüzü, beynimizin bu süreçlerde nasıl çalıştığını, hangi süreçlerle öğrendiğimizi ve öğrenileni bilgiye nasıl dönüştürdüğümüzü öğretmeye başlamıştır. Bu sorular, bu sürecin bir sonucu olarak da insan zekasının makinaya aktarılması olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sayıları artan ve yaygın olarak kullanılan görsel destekli yazılımlar, mimari tasarım süreçlerinin tercih edilen bir parçası olmuş ve bu bağlamda eğitimde de etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle hesaplamalı tasarım anlayışı, tasarım olasılıklarının irdelenmesi ve en iyi/en uygun tasarım durumunun belirlenmesinde öne çıkmakta ve söz konusu görsel destekli yazılımlardan faydalanmaktadır. Bu yazılımlar tasarımların sayısal ortama aktarılmasında hız ve kolaylık sağlamakla beraber kendi sınırlarını barındırmaktadır. Bu sınırlar söz konusu yazılımların kullanımının artması ile birlikte yalnızca yazılım sınırı olmaktan çıkıp kendi tektoniğini yaratma ve tasarımcıların düşünsel ve yaratıcı süreçlerini biçimlendirmeye başlamış olup, son ürünlerde tek tipleşme ile kendini göstermektedir. Bu bağlamda problem çözme, tasarlama, yaratıcılık gibi eylemleri ve buna paralel olarak son üründen beklentilerin sorgulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışma kapsamında çizgisel akışı destekleyen yazılımların tasarımı nasıl biçimlendirdiği, hesaplama, geometri ve matematiğin bu süreçte ne kadar rol oynadığı/oynaması gerektiği ve bunların kritik ve yaratıcı düşünme biçimleri ile ilişkisi örüntüler üzerinden tartışılmaktadır.
MSTAS2018: Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (21 - 22 Haziran 2018)

Suggestions

Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Özgürdal, Bige Hazal; Doğan, Büşra Cansu; Arıcan, Özge; Taşın, Ezgi Nur; Kızılkaya, Beyza; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşm...
Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi
Tavukçuoğlu, Ayşe(2010-12-31)
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlar...
Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama e...
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Citation Formats
A. Sorguç and M. Kruşa Yemişcioğlu, “Yazılımların Biçimlendiriciliği,Biçime Yabancı Örüntüler,” presented at the MSTAS2018: Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (21 - 22 Haziran 2018), Isparta, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72914.