Comics in science teaching: A case of speech ballon completing activity for heat related concepts

2019-04-01
Özdemir, Ertuğrul
Eryılmaz, Ali
Comics have an important role in non-formal learning environments. However, how comics may be effective teaching/learning activitities in formal education is an ongoing debate in literature. The purpose of this study is to create and evaluate a series of instructional comics about heat related concepts to be used as teaching/learning activities in real classroom settings. This research is designed as a case study aiming to observe and explain students’ reactions to the implementation of an instructional intervention. In this study, six instructional comics about heat related concepts having empty speech balloons were constructed and implemented to a group of 6th graders as balloon completing activities. It was observed that many students completed empty balloons with several wrong statements, and it was concluded that students’ wrong statements have crucial feedback for dealing with students’ preconceptions about science concepts.
journal of inquiry based activities

Suggestions

Comics in Science Teaching: A Case of Speech Balloon Completing Activity for Heat Related Concepts
Özdemir, Ertuğrul; Eryılmaz, Ali (2019-04-01)
Comics have an important role in non-formal learning environments. However, how comics may be effective teaching/learning activitities in formal education is an ongoing debate in literature. The purpose of this study is to create and evaluate a series of instructional comics about heat related concepts to be used as teaching/learning activities in real classroom settings. This research is designed as a case study aiming to observe and explain students’ reactions to the implementation of an instructional int...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri ...
Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
Bu çalışmanın konusu kadınların işyerlerindeki kolektif eylemleridir. Çalışma, işyeri ve emek sürecinin nesnel koşullarının nasıl ve hangi mekanizmalarla kadın işçilerin kolektif işçi olma deneyiminin uğraklarına dönüştürüldüğünü sorgulamaktadır. Çalışmada, feminist teorinin önemli ve tartışmalı kavramlarından biri olan kız kardeşlik kavramının sınıf siyaseti, feminist teori ve epistemoloji bakımından olanakları tartışılacaktır.
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen b...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Citation Formats
E. Özdemir and A. Eryılmaz, “Comics in science teaching: A case of speech ballon completing activity for heat related concepts,” journal of inquiry based activities, pp. 37–51, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72949.