Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

2021-05-21
Tanrısevdi, Mine
Çakıroğlu, Jale
CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri cinsiyet ve mesleki deneyim değişkenleri odağında araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmaya İç Anadolu bölgesinde gelişmekte olan bir ilde görev yapan 136 (85 kadın, 51 erkek) fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik (TPACK-Deep) Ölçeği” (Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt, 2012) kullanılmıştır. Ölçek 33 maddeden ve 4 faktörden (tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma) oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi için, betimsel istatistik, t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Bu analizler için SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Science) programından yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri bakımından kendilerini ileri düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca, “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik Ölçeği” alt boyutları incelendiğinde, fen bilimleri öğretmenlerinin tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma boyutlarında kendilerini ileri düzeyde gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni incelendiğinde, erkek fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri, kadın fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerine göre yüksek olsa da t-test analizleri sonucunda bu fark anlamlı bulunmamıştır. Öte yandan, katılımcıların tecrübe yılı dikkate alındığında, 0-4 yıl arasında tecrübeye sahip olan fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri en yüksek iken, 10-14 yıl arasında tecrübeye sahip olan fen bilimleri öğretmenleri en düşük teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyine sahiptir. Ancak, ANOVA sonuçları bu farkın anlamlı olmadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin ileri düzeyde olduğu görülse de bu bulguların nitel verilerle desteklenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, gerçek sınıf ortamında fen bilimleri öğretmenlerinin ders uygulamalarının gözlemlenmesi ve bu gözlemlerin ders öncesi ve ders sonrası görüşmelerle desteklenmesi önerilebilir.
Citation Formats
M. Tanrısevdi, J. Çakıroğlu, and S. CANBAZOĞLU BİLİCİ, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi,” presented at the UFBMEK 2021, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ufbmek2021.mehmetakif.edu.tr/files/kongre-ozetler-kitabi.pdf.