Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

2021-05-21
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri cinsiyet ve mesleki deneyim değişkenleri odağında araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmaya İç Anadolu bölgesinde gelişmekte olan bir ilde görev yapan 136 (85 kadın, 51 erkek) fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik (TPACK-Deep) Ölçeği” (Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt, 2012) kullanılmıştır. Ölçek 33 maddeden ve 4 faktörden (tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma) oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi için, betimsel istatistik, t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Bu analizler için SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Science) programından yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri bakımından kendilerini ileri düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca, “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik Ölçeği” alt boyutları incelendiğinde, fen bilimleri öğretmenlerinin tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma boyutlarında kendilerini ileri düzeyde gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni incelendiğinde, erkek fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri, kadın fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerine göre yüksek olsa da t-test analizleri sonucunda bu fark anlamlı bulunmamıştır. Öte yandan, katılımcıların tecrübe yılı dikkate alındığında, 0-4 yıl arasında tecrübeye sahip olan fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyleri en yüksek iken, 10-14 yıl arasında tecrübeye sahip olan fen bilimleri öğretmenleri en düşük teknopedagojik eğitim yeterlik düzeyine sahiptir. Ancak, ANOVA sonuçları bu farkın anlamlı olmadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin ileri düzeyde olduğu görülse de bu bulguların nitel verilerle desteklenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, gerçek sınıf ortamında fen bilimleri öğretmenlerinin ders uygulamalarının gözlemlenmesi ve bu gözlemlerin ders öncesi ve ders sonrası görüşmelerle desteklenmesi önerilebilir.
UFBMEK 2021

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin, Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumları genetik testler, pre-implemantayon genetik tanı, klonlama ve kök hücre çalışmaları gibi genetik teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle yüz yüze getirmektedir. Bu durumda, toplumların bu konularda bilgili, bilinçli ve bu konularla ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak katılacak bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Toplumların ihtiyacı olan bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerin genetik okuryazar olara...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimi konusunda öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi.
Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale(2016-12-31)
Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının SBK konularını öğretmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ELE 440 Science-Technology-Society dersinin öğrencileri ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrenciler sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik bir dizi teorik (ders için sunumlar ve uzman seminerleri) sunumlar yapılacak ve sınıf için etkinlikler ve öğretim uygulamalar yapılacaktır.
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2016-12-31)
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 teme...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri ...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Sürdürülebilir bir gelecek doğal kaynakların korunması ve tüketilmeden kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ormanların yok edilmesi ve kentleşme gibi birçok problemlerden dolayı doğa tahrip edilmekte, doğal kaynaklar büyük bir hızla tüketilmektedir. Mevcut yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların da en az bizim kadar kaliteli yaşayabilmelerine olanak yaratılması için insan-çevre etkileşiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkileşimin en ön...
Citation Formats
M. Tanrısevdi and J. Çakıroğlu, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi,” presented at the UFBMEK 2021, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ufbmek2021.mehmetakif.edu.tr/files/kongre-ozetler-kitabi.pdf.