Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması

1989-03-01
Elektronik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanan ve uygulama alanı bulan, sesin ya da gürültünün oluşturulan değişik, çoğu kez de karşıt hızlı bir ses ya da gürültü ile denetimi temel alan yaklaşımlar bu çalışmada ele alınmaktadır. Sesin sesle etkin denetimi veya sesin yok edilmesi olarak bilinen yöntemlerin tarihçesi, dayandığı kuramsal temeller ve çeşitli uygulamaları tartışılmıştır.
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Suggestions

Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Dilin Zihnimizdeki İşleyiş Süreçleri.
Cedden, Gülay(2009-12-31)
Bu projenin amacı, dil süreçlerinin beyindeki işleyişlerini EEG ölçüm yöntemiyle saptamak ve böylece dil işlemlenmesi, dil algılanması ve yabancı dil öğrğenme süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşmaktır.
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Timbre of the place: Emerging affective assemblages through the association of place and music
Gölgelioğlu, Can; Ataöv Demirkan, Anlı; Tekeli, İlhan; Department of City and Regional Planning (2021-9)
The singular and deterministic approach of contemporary urban design practice conveys the risk of becoming a graphical and top-down domain. It often relies on a single sensory approach seeking visual perfectionism and aims at simplifying the complexity of place in urban design and producing its formal representations. Nevertheless, the efficiency of these efforts is quite ambiguous. This study explores the mediums to overcome a vicious circle, the dulled repetition and understanding, which is increasingly s...
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik,...
Citation Formats
A. Sorguç, “Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, pp. 53–60, 1989, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72951.