Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma

2016
Bu çalışma ev tipi medikal cihaz kullanımını etkileyen çevresel kullanım koşullarını CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı üzerinden incelemektedir. Araştırma, yüksek lisans tezi kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. CPAP cihazı uyku sırasında kullanılması nedeniyle neredeyse tamamen yatak odasında kullanılmasına ek olarak, sürekli ve mutlak kullanım zorunluluğu ile diğer tüketici ürünü medikal cihazlardan ayrılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma için verimli bir araç olacağı düşünülmüştür. Sekiz CPAP cihazı kullanıcısıyla ve bu kullanıcılardan altısının eşleriyle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar sekiz tema başlığında toplanmıştır. Bunlar, kullanıcıların alışkanlıkları ve beklentileri, karşılaşılan problemler, özendirici etkenler, kullanım adımları, saklama ve çevre, destek, satın alma kararlarını etkileyen etkenler ve tercihler olarak belirlenmiştir. Ardından, bu temalar kullanıcı nitelikleri, cihaz özellikleri, görevler, sosyal çevre koşulları ve fiziksel çevre koşulları başlıkları altında tekrar incelenerek bu etkenlerin cihaz kullanımını nasıl etkilediği tartışılmıştır. Son olarak, elde edilen veriler ışığında, kullanıcıların ev tipi medikal cihaz kullanımı ile ilgili güncel gereksinimleri saptanmış ve tasarımcılar, üreticiler ve sağlık sistemi için öneriler geliştirilmiştir.

Suggestions

A comparative investigation of early childhood teachers’ portfolio practices: Cases from Turkey and the United States
Alaçam, Nur; Olgan, Refika; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Early Childhood Education (2022-3)
The current study has a multi-method research design and investigated portfolio assessment comprehensively in three parts. First, teachers’ portfolio practices and views were investigated by means of semi-structured individual interviews in a qualitative design. Secondly, portfolio contents were examined with a developed content checklist and rubric under the methodology of document analysis. In these parts, 24 teachers participated and 19 child portfolios were examined in a Reggio Emilia-inspired preschool...
Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler
Altaban, Ayşegül; Köksal, Gülser (2015-10-01)
Bu çalışmada, ev tipi klima kullanıcılarının memnuniyet ve marka sadakatlerini etkileyen çeşitli algı ve demografik değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kapsamlı bir anketten elde edilen verilere ve bunların istatistiksel analiz sonuçlarına dayanarak elde edilen bulgular özetlenmiştir. Bu bulgular ışığında klima ve benzeri ürün üreticileri ile araştırmacılar için anket uygulama ve pazarlama stratejileri önerilerinde bulunulmuştur.
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Turhan, Senem; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Çevreye uygun çözümleri yaygınlaştırmak için yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment) odaklı eko-tasarım yaklaşımları ürün tasarımı ve üretimi alanlarında öne çıkar. Ancak bu gelişmeler, tüketim ve kullanıcı alışkanlıkları düşünüldüğünde elektronik atık ve kaynak tüketimini ve ilgili olumsuz sosyal ve çevresel etkileri azaltamaz (Cooper 2010). Tasarım ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, daha da kısa ömürlü ürünler üretilmeye devam edilmekte ve bu durum mevcut tüketim alışk...
Psikoterapi süpervizyonunda paralel süreç: bir vaka çalışması
Gök, Ali Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Paralel süreç kavramı, psikoterapi süpervizyonu sürecinde, hem terapi hem de süpervizyon ikililerindeki ilişkisel örüntülerin bilinçdışı bir şekilde tekrarlanmasına denmektedir. Birçok terapist ve süpervizör paralel süreci süpervizyonda önemli bir araç ve değerli bir iletişim biçimi olarak görmektedir. Paralel süreç kavramı alanda dikkat çeken bir konu olmasına rağmen, görgül bir şekilde yeterli olarak desteklenmemiştir. Bu makale paralel süreç kavramı üzerine bir literatür derlemesi ve örnek olarak bir vak...
Citation Formats
M. Aydın and N. A. G. Z. Börekçi, “Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 69, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72972.