Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler

2015-10-01
Altaban, Ayşegül
Köksal, Gülser
Bu çalışmada, ev tipi klima kullanıcılarının memnuniyet ve marka sadakatlerini etkileyen çeşitli algı ve demografik değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kapsamlı bir anketten elde edilen verilere ve bunların istatistiksel analiz sonuçlarına dayanarak elde edilen bulgular özetlenmiştir. Bu bulgular ışığında klima ve benzeri ürün üreticileri ile araştırmacılar için anket uygulama ve pazarlama stratejileri önerilerinde bulunulmuştur.
Tesisat

Suggestions

Physical correlates of neighborliness in apartment buildings
Yetken, Cengiz; Le Compte, Ayhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartmanda oturan toplam kişilerin birbirlerini tanıma yüzdesi 30-70 arasındadır. (b) Bu tür çalışmalarda ekolojik indekslerle, kantitatif ilişkiler kurulabilmektedir. (c) Tanıma ve tanınma, dairelerin birbirlerine yakınlıkları ve apartman giriş kapısından olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. D...
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Optimal photovoltaic size estimation for a campus area considering uncertainties in load, power generation and electricity rates
Ali, Syed Muhammad Hassan; Uzgören, Yasemin; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2015-6)
The objective of this thesis is to develop simulation based optimization tools to determine the best strategy for photovoltaic (PV) installations at a campus environment (Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) with consideration of available risks and uncertainties in load, power generation and electricity rates. The first step is to accurately characterize the electricity consumption (load) pattern of the campus. Electricity demand is modeled using different forecasting models based on h...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Citation Formats
A. Altaban and G. Köksal, “Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler,” Tesisat, pp. 56–58, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tesisat.com.tr/edergi/3/238/60/.