Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU

Download
2017
Özgün, Burcu
Taşdemir, Fatma
Öztürk, Özgen
Küçükşenel, Serkan
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dinamikleri ve her bir neslin ya da tüm biyokütlenin dura§an duruma geçişleri de detaylı bir şekildeincelenmiştir. Birçok farklı kurulum altında Maksimum Sürdürülebilir Mahsül (MSM)ve Maksimum Ekonomik Mahsül (MEM) çözümleri detaylı bir şekilde karakterize edilmiş ve çözülmüştür. ılk olarak, MSM, literatürde daha önce hiç kullanılmamış, yeni bir metod olan kılavuz arama metodu ile çözülmüştür. Daha sonra MEM, hem tam ağseçiciliği hem de kusurlu ağ seçiciliği kurulumlarında çözülmüş, son olarak da çok daha gerçekçi bir kuruluma geçilip, sabit ıyat varsayımı kaldırııarak çözümler hesaplanmıştır. Son olarak, MSM ve MEM karşılaştırılmış, MSM'deki avlanma oranlarının, MEM'e göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, geliştirdiğimiz biyoekonomik modele heterojen (av ve avcı) balık türleri eklenerek yine ardışık nesiller (OLG) modeli kullanılarak maksimum sürdürülebilir mahsül (MSM) ve maksimum ekonomik mahsül (MEM) avlanma stratejileri incelenmektedir. Heterojenlik, literatürde yaygın olarak kullanılan bir av-avcı etkileşimlerini modelleyen denklem sistemleri kullanılarak eklenmiştir. Av-avcı etkileşimi, literatürde üç farklı fonksiyonel formda modellenmiştir; ava bağı fonksiyonel form, avcıya bağı fonksiyonel form ve av/avcı oranına bağı fonksiyonel form. Hem MSM hem de MEM kurulumu altında bu üç farklı formun çözümü incelenmiş; tam ve kusurlu ağseçicilik varsayımları altında avlanma oranları ve efor seviyeleri tespit edilmiştir. Çalışmanın her iki kısmında da elde edilen tüm sonuçlar hem nümerik hem de graıksel olarak sunulmuştur. Sonuç raporunun ikinci bölümünde ise, bugüne kadar balıkçılık sektörü yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilerek sektörle ilgili genel bilgi verilmiş ve aşrı avlanma olgusundan bahsedilmiştir. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak farklı ülkelerdeuygulanan balıkçılık sektörü yönetim örneklerine yer verilmiştir.

Suggestions

Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi
Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017)
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Mahperi ULUYOL, Fatma; BARIŞKIN, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Beden memnuniyetsizliğinin yeme bozukluğu gelişme riskini önemli oranda arttırması, bu yapıyı yordayacak güçlü ölçüm araçlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire)’nin Türkiye’deki genç kadın örneklemindeki psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda BTWÖ, Yeme Tutum Testi (YTT), Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 599 üniversite öğrencisi kadına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerli...
Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme
Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heideg...
Citation Formats
B. Özgün, F. Taşdemir, Ö. Öztürk, and S. Küçükşenel, “Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjME5USXk.