Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU

Download
2017
Özgün, Burcu
Taşdemir, Fatma
Öztürk, Özgen
Küçükşenel, Serkan
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dinamikleri ve her bir neslin ya da tüm biyokütlenin dura§an duruma geçişleri de detaylı bir şekildeincelenmiştir. Birçok farklı kurulum altında Maksimum Sürdürülebilir Mahsül (MSM)ve Maksimum Ekonomik Mahsül (MEM) çözümleri detaylı bir şekilde karakterize edilmiş ve çözülmüştür. ılk olarak, MSM, literatürde daha önce hiç kullanılmamış, yeni bir metod olan kılavuz arama metodu ile çözülmüştür. Daha sonra MEM, hem tam ağseçiciliği hem de kusurlu ağ seçiciliği kurulumlarında çözülmüş, son olarak da çok daha gerçekçi bir kuruluma geçilip, sabit ıyat varsayımı kaldırııarak çözümler hesaplanmıştır. Son olarak, MSM ve MEM karşılaştırılmış, MSM'deki avlanma oranlarının, MEM'e göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, geliştirdiğimiz biyoekonomik modele heterojen (av ve avcı) balık türleri eklenerek yine ardışık nesiller (OLG) modeli kullanılarak maksimum sürdürülebilir mahsül (MSM) ve maksimum ekonomik mahsül (MEM) avlanma stratejileri incelenmektedir. Heterojenlik, literatürde yaygın olarak kullanılan bir av-avcı etkileşimlerini modelleyen denklem sistemleri kullanılarak eklenmiştir. Av-avcı etkileşimi, literatürde üç farklı fonksiyonel formda modellenmiştir; ava bağı fonksiyonel form, avcıya bağı fonksiyonel form ve av/avcı oranına bağı fonksiyonel form. Hem MSM hem de MEM kurulumu altında bu üç farklı formun çözümü incelenmiş; tam ve kusurlu ağseçicilik varsayımları altında avlanma oranları ve efor seviyeleri tespit edilmiştir. Çalışmanın her iki kısmında da elde edilen tüm sonuçlar hem nümerik hem de graıksel olarak sunulmuştur. Sonuç raporunun ikinci bölümünde ise, bugüne kadar balıkçılık sektörü yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilerek sektörle ilgili genel bilgi verilmiş ve aşrı avlanma olgusundan bahsedilmiştir. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak farklı ülkelerdeuygulanan balıkçılık sektörü yönetim örneklerine yer verilmiştir.
Citation Formats
B. Özgün, F. Taşdemir, Ö. Öztürk, and S. Küçükşenel, “Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjME5USXk.