Öğrenci Gözüyle Hayat Bilgisi Dersinin İşlenişi Bir Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama

2013-04-01

Suggestions

Implementation of life sciences from the perspectives of students: Creative drama as a qualitative data collection method
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (2013-01-01)
The aim of this study is to examine the perceptions of students on the implementation of life sciences curriculum through using creative drama sessions. Eighty seven 2nd and 3rd grade students from an elementary school in one of the districts of Ankara participated in the study. Data were collected through employing four different creative drama methods: (a) letters, (b) drawings, (c) improvisations, and (d) still images of students. Content analysis was used to analyze the qualitative data collected in dra...
Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (Elementary Education Online, 2013-01-01)
Bu nitel çalışmada hayat bilgisi derslerinin işlenişinin öğrenci gözüyle yaratıcı drama oturumları kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara’nın bir beldesinden bir ilköğretim okulundan 2. ve 3. sınıflardan 87 öğrenci katılmıştır. Veriler dört farklı yaratıcı drama yöntemiyle; öğrencilerin (a) mektupları, (b) çizimleri, (c), doğaçlamaları ve (d) donuk imgeleri ile toplanmıştır. Drama oturumlarında elde edilen nitel veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları hayat b...
Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği
Bakar Çörez, Ayşegül; Tüzün, Hakan; Çağıltay, Kürşat (2008)
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını a...
Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
The Relationship between students' preference for written feedback and improvement in writing : is the preferred one the best one?
Kağıtcı, Burçin; Hatipoğlu, Çiler; Department of English Literature (2013)
This study aimed to investigate a) which type of written feedback (direct feedback or use of error codes) university prep-school EFL students with elementary level of proficiency prefer to receive on their written texts, b) whether or not the (mis)match between students’ preferences and received feedback affect their level of improvement in writing, and c) to what extent the students’ previous writing experience affect their preference for the type of written feedback. In order to determine the students’ pr...
Citation Formats
P. O. Taneri and C. Engin Demir, “Öğrenci Gözüyle Hayat Bilgisi Dersinin İşlenişi Bir Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama,” İlköğretim Online, pp. 267–282, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say1/v12s1m19.pdf.