Üniversite Öğrencilerinin Romantik İilişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Diğerkamlık Ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

2019-10-27

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2017-05-15)
Romantik ilişki özellikle ergenliğe girilen ilk yıllarda başlarken, üniversite çağındaki bireylerin genellikle yaşadığı, flört olarak adlandırılan duygusal ve fiziksel çekiciliğin bir arada hissedildiği bir durumdur. Bireyler bu durumu yaşarken partnerleri ile problem yaşayabilmekte, bu durumu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bazen şiddet, bazen istismara başvururken bazen de problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkile...
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2016-12-31)
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sarıcı, Hasan (2019-10-01)
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu ...
Üniversite Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumlarının Çokkültürlülük Ve Diğerkamlık Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (null; 2019-10-27)
Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Kaplan, Göknur (2016-12-01)
Günümüzde akıllı telefonların kullanımı bireylerin günlük hayatını oldukça kolaylaştırarak, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Fakat akıllı telefonların problemli ve aşırı kullanımı birey üzerinde bağımlılık, stres, huzursuzluk gibi olumsuz psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Son zamanlarda, bu tarz kullanımlarla ilgili medyada ve akademide vurgulanan olgulardan biri nomofobidir. Nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya iletişim kuramadığında hissettiği korku ve kaygı olarak tanı...
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Üniversite Öğrencilerinin Romantik İilişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Diğerkamlık Ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73317.