Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

2016-12-31

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İilişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Diğerkamlık Ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2019-10-27)
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sarıcı, Hasan (2019-10-01)
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu ...
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2017-05-15)
Romantik ilişki özellikle ergenliğe girilen ilk yıllarda başlarken, üniversite çağındaki bireylerin genellikle yaşadığı, flört olarak adlandırılan duygusal ve fiziksel çekiciliğin bir arada hissedildiği bir durumdur. Bireyler bu durumu yaşarken partnerleri ile problem yaşayabilmekte, bu durumu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bazen şiddet, bazen istismara başvururken bazen de problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkile...
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konular Üzerindeki Etik Uslamlama Örüntüleri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Çalışmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin değişik bölümlerinde okuyan öğrencileri oluşturacaktır. Katılımcılar az bir çevre dersini almış olan, ya da halen almakta olan öğrenciler arasından seçilecektir. Bu çalışmada nicel bir araştırma deseni takip edilecektir. Katılımcıların çevresel etik örüntülerini incelemek için kendilerine Axelrod (1994) ve Beringer (1994) tarafından oluşturulmuş ve daha sonra Kortenkamp ve Moore (2001) tarafından daha çevresel bir boyut kazandırılarak geliştirilm...
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Barış ve Savaşa İlişkin Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma
Taneri, Pervin Oya; Özbek, Özlem Yeşim; Bedir, Gülay (2021-12-05)
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70781.