Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Barış ve Savaşa İlişkin Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma

2021-12-05
Taneri, Pervin Oya
Özbek, Özlem Yeşim
Bedir, Gülay
8th International Eurasian Educational Research Congress, (EJER)

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri Çankiri İli Örneği
Taneri, Pervin Oya (2014-07-01)
Demokrasinin ilkelerinin gelecek nesillere benimsetilmesinde eğitim kurumlarının önemli rollerivardır. Üniversitelerin demokratik toplumların sürdürülmesi ve geliştirilmesindeki etkisi bilindiğinden,üniversitelerde demokrasinin ilkelerinin ne kadar farkında olunduğunun ve bu ilkelerinin benimsenip benimsenmediğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı “demokratik eğitimci” ,“demokratik sınıf” ve “demokratik okul” gibi kavramların üniversite öğrencileri tarafından nasılalgılandığının ortay...
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İilişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Diğerkamlık Ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2019-10-27)
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2016-12-31)
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması
Akşab, Şahabettin; Özkan, Habib (null; 2018-05-12)
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanl...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Citation Formats
P. O. Taneri, Ö. Y. Özbek, and G. Bedir, “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Barış ve Savaşa İlişkin Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma,” presented at the 8th International Eurasian Educational Research Congress, (EJER), Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99993.