Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi

Download
2017
Köse, Tekin
Öcal, Yıldırım Jülide
Bakır, Akif Mehmet
Özen, İlhan Can
Savaş, Ayşe
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Betimsel analiz sonuçları yıllara göre anket katılımcılarının ortalama %25 ila %27’si yoksul durumunda olduğunu işaret etmektedir. Yoksul kişiler çoğunlukla düşük eğitim seviyesine sahip, kişi başına düşen aylık geliri ortalamanın altında ve kişi sayısı ortalamanın üstünde olan hanelerde yaşayan, güvencesiz işlerde çalışan kişilerdir. Dinamik rastgele etkiler panel probit modeli kullanılarak ayrı ayrı bireylerin sosyal yardım alma kararlarının belirleyicileri; farklı istihdam tanımlarına göre bireylerin istihdamda olma kararlarının belirleyicileri; yoksulluğun belirleyicileri ve durum bağımlılık araştırılmıştır. Analiz sonuçları yoksullukta durum bağımlılığın olduğunu ve geçmiş dönemde yoksul olanların, yoksul olmayanlara göre, gelecek dönemde yoksul olma ihtimallerinin daha yüksek olduunu göstermiştir. Benzer şekilde istihdamda olmak ileri yıllarda istihdamda olma olasılığını arttırmaktadır. Fakat sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin gelecekte sosyal yardımlardan yararlanma olasılıkları daha düşüktür. Projede ayrıca sosyal yardım alma ve istihdamda olma kararları eşanlı olarak dinamik iki bağımlı değişkenli panel probit modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları yaş, eğitim durumu, hane yapısı, hanede çalışan kişi sayısı, istihdam türünün hem sosyal yardımlardan yararlanma hem de istihdamda olma durumlarını etkilediğini göstermiştir. Sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdamda olma kararları arasında negatif bir eşanlılık vardır. Tahmin sonuçları sosyal yardımların bir sosyal yardım bağımlılığına yol açmadığını işaret etse de, sosyal yardımların bireyleri istihdamdan soğuttuğunu göstermektedir. Dolayısıyla analiz sonuçları politika yapıcılarının sosyal yardım politikalarını istihdamı arttırıcı politikalar ile desteklemeleri işaret eder. Ayrıca yoksulluktaki durum bağımlılığını kırmak için yoksullukla mücadele politikaları hem kısa dönemli yoksulluğu giderici hem de uzun dönemde beşeri sermayeyi arttırıcı eğitim ve sağlık politikaları ile desteklenmelidir

Suggestions

Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya kırsal alanları tanımlamak için yetersiz kalmıştır. Yerleşme kademelenmesi anlamını yitirmeye başlamış ve şehir– kasaba– bucak– köy gibi merkez bölünmeleri birleştirilerek bölge ölçeğinde metropoliten alanlar oluşturulmuştur. Kentsel büyüme, özellikle son dönemde kentsel yayılma ve adem-i ...
Türkiye'de denetleme cezalar ve trafik güvenliği göstergeleri arasındaki ilişkiler 2008 2012 yılları analizi
Sümer, Nebi; Kaygısız, Ömür (2015-01-01)
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Citation Formats
T. Köse, Y. J. Öcal, A. M. Bakır, İ. C. Özen, and A. Savaş, “Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU1UVTE.