Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi

2016-05-13
Karasakal, Orhan
Karasakal, Esra
Silav, Ahmet
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme ihtiyacı için üç durum dikkate alınmıştır. Bunlar; herhangi bir tehdidin imha edilmesi ve o tehdit için planlı sonraki angajmanların başka hedeflere tahsis edilebilmesi, satıhtan havaya güdümlü mermi sisteminin arızalanması ve yeni bir hedefin ortaya çıkması durumlarıdır. Her bir durum için iki amaçlı model öncelikle epsilon kısıt yöntemiyle çözülmüş ve tüm etkin çözümler üretilmiştir. Yeniden tahsis yaklaşımının amaç fonksiyonlarında hangi durumlarda ne kadarlık bir değişim sağladığı tanımlanan metriklerle ölçülmüştür. Bunun yanında, problemin NP-zor bir problem olduğu ispatlanmış ve büyük problemleri çözebilmek için iki farklı sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Önerilen sezgisel yöntemlerin performansı incelenmiş ve her durum için iyi sonuçların elde edildiği görülmüştür.
YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, (13-15 Temmuz 2016)

Suggestions

Usage of Design Thinking Tactics and Idea Generation Strategies in a Brainstorming Session
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2015-01-01)
Proje yönergesinin dağıtılmasının ardından on üç tasarımcının katıldığı bir beyin fırtınası oturumu düzenlenmiş, oturumun sonucunda problem alanı irdelenerek ana tasarım fikri belirlenmiş ve çözüm alanları önerilmiştir. Oturumun belgeleri, tartışmalarda kullanılan tasarım düşünce taktikleri ve fikir geliştirme stratejilerinin saptanması için tematik olarak çözümlenmiştir. Çözümlemenin sonucunda, kişisel deneyimlerin kullanımı, problemin çözüm odaklı irdelemesi ve yönergenin teknik irdelemesi ana başlıkları ...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
Optimal photovoltaic size estimation for a campus area considering uncertainties in load, power generation and electricity rates
Ali, Syed Muhammad Hassan; Uzgören, Yasemin; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2015-6)
The objective of this thesis is to develop simulation based optimization tools to determine the best strategy for photovoltaic (PV) installations at a campus environment (Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) with consideration of available risks and uncertainties in load, power generation and electricity rates. The first step is to accurately characterize the electricity consumption (load) pattern of the campus. Electricity demand is modeled using different forecasting models based on h...
Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-12-30)
Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel sorun olan Basmane Çukuru örneği üzerinden incelemektir. Geçmişte kısmen özelleştirilen bu kentsel arsa, yeni gökdelen proje önerisiyle şehrin gündemine bir kez daha oturmuştur. Ancak, proje Meslek Odaları ve STK'lar tarafından geniş çapta eleştirilip, protesto edilmiştir. Bu bağlamda farkl...
Bir Örgütsel Alanın Yeniden Şekillenişi: Türkiye’de İş Hayatına Yönelik Yüksek Öğretimde Değişim, & 1955-1975
Üsdiken, Behlül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede Türkiye’de iş hayatına yönelik yüksek öğretim alanının, Amerikan etkisi altına girdiği 1950’li yılların ortalarından itibaren yaklaşık 20 yıllık sürede, ileri sürülen amaçlar, uygulanan programlar ve verilen dersler açısından geçirdiği değişim anlatılmaktadır. Akabinde de, sunulan tarihsel incelemenin gösterdikleri örgüt yazınındaki kurumsalcı yaklaşım açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, doğrudan müdahale ve örnek alma yoluyla dışarıdan gelen etkilerin, örgütsel alanlar üzerindeki, ithal mod...
Citation Formats
O. Karasakal, E. Karasakal, and A. Silav, “Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi,” presented at the YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, (13-15 Temmuz 2016), İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73747.