Plakalı Isı Değiştirgeçlerinde Plakaya Bağımlı Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi ve Modellenmesi

2011-04-16
Sert, İsmail Ozan
Sezer Uzol, Nilay
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla
Kakaç, Sadık
Bu çalışmada esas amaç, plakalı ısı değiştirgeçleri için deney düzeneği tasarımının ve bu tip ısı değiştirgeçlerinin ısıl performansının deneysel olarak incelenmesidir. Bu kapsamda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Laboratuvarı’nda kurulan deney düzeneği ile chevron tipi endüstriyel plaka üzerinde farklı koşullarda deneysel analizler yapılmıştır. Reynolds sayısı 500 ile 5550 arasında alınan değerlerde ısı değiştirgecinin giriş ve çıkışlarında sıcaklık ölçümü, debi ölçümü ve basınç düşümü ölçümleri yapılarak, elde edilen deney sonuçlarından, çalışılan plaka için toplam ısı transfer katsayısı değerleri ve basınç düşümleri Reynolds sayısına bağlı olarak bulunmuş ve sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki bazı korelasyonlarla karşılaştırılmıştır. Bu bildiride deney düzeneğinin kurulumu ve farklı debi ve sıcaklıklarda yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar anlatılacaktır. Çalışma, Sanayi Bakanlığı SANTEZ programı tarafından desteklenmekte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ve Tanpera’nın ortak projesi olarak yürütülmektedir.

Suggestions

Plakalar Arasinda Kayma Baslangicinin Ve Ilerlemesinin Deneysel Arastirilmasi.
Çöker, Demirkan; Amireghbali, Aydin; Arca, Miray Aydan; Gözlüklü, Burak; Uyar, Imren(2014-12-31)
Bu projenin temel amaci, kayma baslangicinin ve ilerlemesinin dinamik olarak gözlenmesi için bir deney düzeneginin tasarlanmasi ve bu deney düzenegi sayesinde dinamik olayin gözlemlenmesidir. Tasarlanan deney düzeneginin, iki elastik plakayi, dik kuvvet altinda birbirlerine göre sabit hiz ile kaydirmasi amaçlanmaktadir (bkz. Sekil 1). Ayni zamanda tasarlanacak deney düzenegi ile, plakalar üzerinde uygulanacak olan dik ve yatay kuvvetlerin ölçülmesi ve bunun yaninda plakalarin iki yan yüzeyinden yüksek çöz...
Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikro...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Kırılganlık eğrileri kullanılarak elde edilen tahmini hasar dağılımının hasar tespit verileriyle karşılaştırılması
Çetin, Can; Erberik, Murat Altuğ (null; 2017-10-13)
Genellikle sismik risk değerlendirmelerinde kayıp ve hasarın tahmini için kullanılan kırılganlık eğrileri belirli bir ülke veya bölgede benzer özelliklere sahip yapı tipleri için oluşturulur. Bölgesel özellikleri esas alan kırılganlık eğrilerinin oluşturulması genel anlamda zor ve zahmetli bir iş olduğundan hasar ve kayıp tahminleri için çoğunlukla uluslararası çalışmalar sonucu oluşturulmuş mevcut kırılganlık eğrileri kullanılmaktadır. Oysa ülke veya bölge yapı stoğunu temsil etmeyen kırılganlık eğrilerini...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Citation Formats
İ. O. Sert, N. Sezer Uzol, A. Güvenç Yazıcıoğlu, and S. Kakaç, “Plakalı Isı Değiştirgeçlerinde Plakaya Bağımlı Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi ve Modellenmesi,” presented at the X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2011, İzmir, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1618119&resultClick=3.