Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara sularının Kalite değerlendirimi

2001-01-01
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey (akarsu ve Koca Göl) ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S( \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıtaiçi su kaynaklan ve sulama suyu kalite: limitleri kullanılarak elde. edilen, suların kalite sınıfları coğrafi bilgi sistemi ortamına, aktarılarak TNT-MIPS yazılım paketi ile yorumlanmıştır,. Çalışma, sonuçlarına göre,, alanın yeraltısuları Mg/Ca/kaeşık-HCCVlı sular olup» ilişkide bulundukları litolojik birimlerin kimyasal içeriğini, yansıtmaktadır. Kıtaiçi su. kaynaklan TÇK5 , Cl, N-NOJ ve SO limitlerine göre yüksek, kaliteli veya az. kirlenmiş yeraltısuyu içeren alan, sulama, suyu SAR, %Na, Cl ve SÖ4 limitlerine göre çok. iyi veya iyi kalitede, EC ve NCh limitlerine göre ise, iyi veya, kullanılabilir kalitede su içermektedir. Kıtaiçi su kaynaklan ve sulama, suyu. kalite sınıflandırma parametrelerinin kendi içerisinde tümünün eşit ağırlıklı, değerlendirilmesi ile alan için yeraltısuyu kalite haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalara göre., yeraltısulannın kıtaiçi su kaynakları kalite sınıflamasına, göre 4-16 ölçeğinde 4, 5 ve 6 indekslerine girdiği ve sulama, suyu kalite sınıflamasına göre ise, 6-30 ölçeğinde 7, 8, 9, 10 ve 12 indekslerine girdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, alan yeraltısulannın ölçülen parametreler çerçevesinde kaliteli sular' olduğu sonucuna varılmıştır. Alan. içerisinde yer alan Koca Görün suyu ise özellikle Cl, SO4 ve Na iyonlarına göre kirlenmiş sudur., Doğal kirliliğin kaynağı göl suyuna karışan, deniz suyu. ve göl civarındaki sülfatça zengin mineralli sulardır.. Korama bölgesi yeralüsularında herhangi bir1 kirlilik belirlenmemiş, olmasına karşın., alanda kirlilik oluşturabilecek başlıca, noktasal potansiyel kirlilik. kaynakları olarak çöp döküm alanları, Eti Holding krom işletme tesisleri, gübre deposu ve 'krom ve manganez ocaktan belirlenmiştir
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Suggestions

Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi
Çamur, Mehmet Zeki; Süzen, Mehmet Lütfi (null; 2000-05-07)
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey akarsu ve Koca Göl ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıt...
Deformation behavior of a clay cored rockfill dam in Turkey
Oral, Yaşar Zahit; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2010)
In this study, Bahçelik Dam, which is located in Kayseri Province, is investigated by means of horizontal movement due to reservoir loading and seepage inside the core and body. Two dimensional plain strain finite element analyses are carried out in order to find total stresses, displacements and pore water pressures. Mohr-coulomb soil model is used to represent elastic behavior of rock-fill material. Since there is no information about material used in dam body, material parameters are determined by sensit...
Stability assessment of the landslide in Bartın Kirazlı bridge dam diversion km: 18 + 325 – 18 + 421 segment
Görbil, Barış; Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa Kerem; Department of Geological Engineering (2019)
Bartın Kirazlı Bridge Dam construction has started on Gökırmak stream in 1999 for the purposes of irrigation and power generation and is continuing at present. By the end of construction, Gökırmak stream level will reach +105 meters, and the existing Bartın – Safranbolu (D755) Highway will be submerged under water. A new alignment is determined for the relocation of the submerged road and named as the "Kirazlı Bridge Dam Diversion". With the start of the new highway construction, the paleo – landslide regio...
Assessment of durability criteria of the armourstones used in Mersin and Kumkuyu harbors based on their site and laboratory performances
Ertaş, Burcu; Topal, Tamer; Department of Geological Engineering (2006)
Breakwaters are constructed in coastal areas to protect coastal engineering structures from wave actions. Due to economic reasons, natural stones (armourstone) are very frequently used for the constructions of the breakwaters. Considering the functions of the stones at different zones of the breakwaters, various sizes with variable properties of the armourstones are used in breakwaters.Deterioration of armourstones with time in the form of abrasion and disintegration may end up with the damage of the engine...
The Character and displacement of Adıyaman fault (southeast anatolia): evidence from subsurface data
Durukan, Bayram Alper; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Structural interpretation of five 2D seismic sections acquired by TPAO is carried out in the Adıyaman region of Southeast Anatolia. The sections are geological calibrated with stratigraphic logs of five boreholes. This study has resulted in the discovery of a previously undefined fault, herein named as Şambayat Fault. The fault is a NW-SEtrending structure that parallels the Bozova Fault and comprises several parallel fault segments. The structural maps of Cretaceous Sayındere and Karababa formations are al...
Citation Formats
M. Z. Çamur and M. L. Süzen, “Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara sularının Kalite değerlendirimi,” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, pp. 55–64, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/deb8d1dd92840f9_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD.