Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma

2014-10-01
Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, öğretmenlerin duygusal emek davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmaya; Tokat il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan toplam 598 öğretmen katılmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen veriler, Gazi Üniversitesi Lisanslı IBM SPSS 20 programı kullanılarak, değişkenlerin özelliğine uygun istatistiksel analizler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin duygusal emek ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca duygusal emeğin alt boyutlarından yüzeysel davranış ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında derinden davranış ve samimi davranış boyutlarına nazaran daha düşük bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte, örgütsel vatandaşlık davranışı ve duygusal emeğin öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum ve hizmet süresine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülürken, eğitim durumuna göre gruplar arası farklılaşma görülmemektedir.
Gazi Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı
Çiçek, Şeref; Koçak, Mehmet Settar; Kirazcı, Sadettin (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve öğrenci davranışlarının beden eğitimi derslerine öğrenci katılımındaki önemi ve sergilenme sıklığının öğretmen ve öğrenci algısına göre değerlendirilmesidir. Çalışmaya ilköğretim ikinci kademesinde görev yapan 722 beden eğitimi öğretmeni ve 965 ilköğretim ikinci kademesine devam eden öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı geliştirilen 5 dereceli Likert tipi iki ayrı anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımla...
Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü
Şeşen, Harun; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-8)
Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatminin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde, iş tatmininin örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu; ancak örgütsel adalet algısının bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları...
The role of emotional labor in English language teachers’ professional identity
Dürüst, Sena; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2021-7)
This case study aimed to examine four English language instructors’ professional identities regarding their emotional experiences and emotional labor behaviors. The study was carried out in the Department of Foreign Languages at a foundation university in Turkey. Data were collected using semi-structured interviews and diary entries between December and April during the 2020-2021 academic year. The data were systematically organized, analyzed, and interpreted under emerging themes. The findings revealed tha...
Influence of CSR perceptions on OCB: The mediating role of trustworthiness
Bezci, Mehmet Serhan; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2021-12)
Corporate social responsibility (CSR) and organizational citizenship behavior (OCB) have been an important aspect of business for both commercial and public organizations since the pace of globalization is constantly increasing. There are a plethora of studies investigating the consequences of OCB and this thesis attempts to investigate the relationship among CSR implementations and the degree of trustworthiness of the organization and OCB. Therefore, the model constructed aims to explore how trustworthines...
Citation Formats
Y. Bıyık, “Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma ,” Gazi Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 159–180, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74394.