Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı

2002-01-01
Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve öğrenci davranışlarının beden eğitimi derslerine öğrenci katılımındaki önemi ve sergilenme sıklığının öğretmen ve öğrenci algısına göre değerlendirilmesidir. Çalışmaya ilköğretim ikinci kademesinde görev yapan 722 beden eğitimi öğretmeni ve 965 ilköğretim ikinci kademesine devam eden öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı geliştirilen 5 dereceli Likert tipi iki ayrı anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı (yüzde, ortalama) istatistikler kullanılmıştır. Öğrenciler özellikle derste öğretilen konuların açık ve anlaşılır şekilde sunulması (M=4.39), hareketlerin açık ve anlaşılır düzeyde gösterilmesi (M=4.40), hatalı ya da eksik yapılan hareketlerin düzeltilmesi (M=4.46), ve öğretmenin kendilerini öğrenmeye ve başarmaya motive etmek için çaba sarf etmesini (M=4.36) çok önemli gördüklerini vurgulamışlardır. Öğretmenlerin, öğrencilerin beden eğitimi derslerinde başarılı olabilmeleri için derslere aktif olarak katılmaları ve derse düzenli devam etmelerinin (M=4.56) gerekli olduğunu, ayrıca dersi önemseme, ilgi gösterme derse motive olmalarının (M=4.64), ve derste hareketleri yapmaya çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulamışlardır (M=4.60). Beden eğitimi derslerinde öğrenci katılımında çok önemli görülen davranışların çoğunluğunun öğretmen ve öğrenciler tarafından yeterince sergilenmediği ortaya çıkmıştır
G. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıfı Yönetim Davranışları
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, İngilizce öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarına ilişkin beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sımfi'nda İngilizce öğrenen öğrencilerden 161'ine "Tercih Edilen Öğretmenin Sınıf Yönetimi Davranışları Anketi" dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket, duygusal, öğretim ve yönetim boyutu başlığı altında toplam 32 madde içermiştir. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, dil öğretim sınıflarında, öğrencilerin öğretmenle...
Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma
Bıyık, Yunus (2014-10-01)
Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, öğretmenlerin duygusal emek davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmaya; Tokat il me...
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması
İnce, Mustafa Levent; Hünük, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Çapa Aydın, Yeşim; Savucu, Yüksel; Erdoğan, Abdi; Öztürk, Mehmet Ata; Yanık, Mehmet; Tannehıll, Deborah; Ward, Phıllıp(2020-07-15)
Beden egitimi ögretmenleri için kanıta ve üniversite - MEB isbirligine dayalı bir hizmet içi egitim uygulamasının yaygınlastırılması Son yıllarda, ögretmenlerin mesleki gelisiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi egitim yaklasımlarından biri ?Mesleki Ögrenme Grubu? (MÖG) uygulamalarıdır. MÖG, ögretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarsik olmayan bir ortamda, meslektasları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karsılıklı etkilesimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerin...
Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Citation Formats
Ş. Çiçek, M. S. Koçak, and S. Kirazcı, “Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı,” G. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp. 12–13, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81781.