Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırıözelleme ve aşırı genelleme.

2017-01-01
Ulusoy, Fadime
Çakıroğlu, Erdinç
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimlerini ve bu süreçte yaşadıkları yanılgıları ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, farklı başarı düzeyinde yer alan on sekiz yedinci sınıf öğrencisi ile bireysel klinik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Klinik görüşmelerde öğrencilerden sırasıyla sözel ve yazılı olarak paralelkenar tanımını yapması, farklı paralelkenar örnekleri çizmesi ve örnek olan ve olmayan şekiller arasından paralelkenar olan şekilleri belirlemesi istenmiştir. Veriler detaylı bir alan yazın taraması sonrası oluşturulan dört temel tema altında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin paralelkenar ile ilgili örnek uzayları üzerinde hiyerarşik olmayan veya kısmi hiyerarşik özellikte olan prototip örneklerin önemli etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu etkiyle, öğrenciler paralelkenar örneği olan durumların örnek teşkil etmediğini düşünerek aşırı özelleme hatası sergilemiştir. Diğer taraftan, sonuçlar öğrencilerin paralelkenar örneği olmayan şekillere paralelkenar muamelesi yaptıklarını ve bu nedenle aşırı genelleme hataları sergilediklerini ortaya çıkarmıştır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Ortaokul Öğrencilerinin Üçgende Yükseklik İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajları
Mukaddes, İnan; Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2015-05-16)
Yapılan çalışmalar, tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin geometrik bilgi kapasitesi ve görselleştirme becerileri bağlamında yeterli başarı düzeyinde olmadıklarını vurgulamaktadır. Yaşanan sıkıntıların en temel nedenlerinden biri olarak, bir geometrik kavramla ilgili sahip olunan kavram imajı ve kavram tanımı arasındaki ilişkinin içeriğinde bulundurması gereken sıkı bağdan yoksun oluşu gösterilmektedir (Vinner, 1991). Öğrencilerin kavram imajlarını kısıtlayan ilkel (ptototip) örneklere dayalı öğ...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Ortaokul matematik ög retmeni adaylarının üçgenler konusunda tanım olus turma sürecindeki ög renmeleri
Uygun, Tugba; Akyüz, Didem (2016-01-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının üçgenlerle ilgili yaptıkları tanımları ve doğru üçgen tanımını oluşturmak için yaptıkları tartışmaları incelemektir. Adayların üçgenleri etkili bir şekilde anlamaları ve öğrenmelerinde başlangıç adımı olan ürettikleri üçgenlerin tanımlarını incelemeleri ve eksiklerini giderilerek doğru tanımı oluşturmaları sağlanmalıdır Böylelikle, üçgen tanımının anlaşılması üçgenlere ait özelliklerin ve teoremlerin öğrenilmesine katkıda bulunabilir. Bu amaçla, ç...
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Citation Formats
F. Ulusoy and E. Çakıroğlu, “Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırıözelleme ve aşırı genelleme.,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 457–475, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75141.