Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi

2005-06-01
Ömer Faruk, Kırcalı
Yaman, Yavuz
Volkan, Nalbantoğlu
Şahin, Melin
Fatih Mutlu, Karadal
Fatma Demet, Ülker

Suggestions

Akıllı bir Kirişin Varsayılan Biçimler Metodu ile Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi ve Elde Edilen Modelin İyileştirilmesi
Kırcalı, Ömer Faruk; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Şahin, Melin; Karadal, Fatih Mutlu (null; 2005-06-01)
Bu çal ı ş mada, ak ı ll ı bir kiri ş in gürbüz (robust) kontrol tasar ı m ı na uygun uzamsal (spatial) sistem modelinin elde edilmesi sunulmu ş tur. Ak ı ll ı kiri ş bir kenar ı tutturulmu ş , di ğ er kenar ı serbest pasif bir alüminyum kiri ş ten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yap ı ş t ı r ı lm ı ş piezoelektrik yamalardan olu ş mu ş tur. Sistem modelinin elde edilmesi için ak ı ll ı kiri ş , piezoelektrik yamalar vas ı tas ı yla uyar ı lm ı ş ve sistemin cevab ı lazer yard ı m ...
Akıllı bir Kirişin Titreşim Kontrolunda Uzamsal ve Noktasal Denetçilerin Karşılaştırılması
Ömer Faruk, Kırcalı; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Şahin, Melin; Fatih Mutlu, Karadal (null; 2006-09-21)
Akıllı Bir Plağın Burulma Titreşimlerinin Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Ömer Faruk, Kırcalı (null; 2005-07-04)
Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Yaman, Yavuz; Eswar, Prasad (null; 2003-10-01)
Bu çalı ş mada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmı ş titre ş imlerinin kontrolü için μ -sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titre ş im sönümlemedeki etkinli ğ i sunulmu ş tur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin ş eklinde olu ğ u için çalı ş mada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmu ş , di ğ er ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapı ...
Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı
Fatih Mutlu, Karadal; Şahin, Melin; Ömer Faruk, Kırcalı; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (2007-06-07)
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılara...
Citation Formats
K. Ömer Faruk, Y. Yaman, N. Volkan, M. Şahin, K. Fatih Mutlu, and Ü. Fatma Demet, “Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75358.