Akıllı bir Kirişin Varsayılan Biçimler Metodu ile Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi ve Elde Edilen Modelin İyileştirilmesi

2005-06-01
Kırcalı, Ömer Faruk
Yaman, Yavuz
Volkan, Nalbantoğlu
Şahin, Melin
Karadal, Fatih Mutlu
Bu çal ı ş mada, ak ı ll ı bir kiri ş in gürbüz (robust) kontrol tasar ı m ı na uygun uzamsal (spatial) sistem modelinin elde edilmesi sunulmu ş tur. Ak ı ll ı kiri ş bir kenar ı tutturulmu ş , di ğ er kenar ı serbest pasif bir alüminyum kiri ş ten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yap ı ş t ı r ı lm ı ş piezoelektrik yamalardan olu ş mu ş tur. Sistem modelinin elde edilmesi için ak ı ll ı kiri ş , piezoelektrik yamalar vas ı tas ı yla uyar ı lm ı ş ve sistemin cevab ı lazer yard ı m ı yla yerde ğ i ş tirme ölçüm cihaz ı kullan ı larak ak ı ll ı kiri ş boyunca 17 farkl ı noktadan toplanm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n ilk bölümünde, sistem tan ı mlama yöntemiyle deneysel verilerden ak ı ll ı kiri ş in ilk 2 e ğ ilme titre ş im biçimlerini içeren sistem modelleri elde edilmi ş tir. Çal ı ş man ı n ikinci bölümünde, ölçüm ve uyumlama bazl ı belirsizlik (uncertainty) de ğ erlerini tahmin etmek için deneysel sistem modelleri ile analitik sistem modelleri frekans düzleminde kar ş ı la ş t ı r ı lm ı ş , modellerinin frekans düzlemindeki cevaplar ı n ı n e ş lenmeleri için sönüm oranlar ı (damping ratio) uyumlanm ı ş , uyumlama sonucundaki genlik de ğ erleri tahmin edilmi ş tir. Her nokta için deneysel ve analitik sistem modellerinin kar ş ı la ş t ı r ı lmas ı ndan sistemin rezonans frekans ve sönüm oranlar ı ndaki belirsizlik de ğ erleri incelenmiştir
VI. Havacılık Sempozyumu (5 - 07 Mayıs 2005)

Suggestions

Osmanlı Toplumunda Aile İlişkileri, Yasal Yükümlülük ve Yaşlı Yoksulluğu: 18. Yüzyıl Üsküdar Kadı Mahkemesi Örneği
Dal, Eyüp Ensar; Yakar, Gülşen (2022-09-09)
Bu çalışma, 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşlılar ve yaşlıların sosyo-hukuki konumları, ailelerin ve akrabaların yaşlı üyelere karşı yasal yüküm- lülükleri ve yaşlı yoksulluğuna ilişkin soruları ortaya koymaya yönelik bir ön girişimdir. 18. yüzyıl Osmanlı Üsküdar kadı mahkemesine ait Şer’iye sicilleri ve Osmanlı hukuk metinleri bu çalışmanın ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Siciller, ailenin yaşlı ve yetişkin fertlerinin kadı huzurunda karşı karşıya gelme sebeplerini ve şekil...
Manisa Çukur Hamam’ın Onarımına Yönelik Malzeme Çalışmaları
Yıldırım Esen, Sibel; Telatar, Sinem; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin (2004-10-06)
Bu çalışmada, bir 14. yüzyıl Saruhanoğulları Beyliği dönemi yapısı olan Manisa’daki Çukur Hamam’ın yapı malzemeleri temel fiziksel, mekanik, dayanıklılık ve hammadde özellikleri bakımından incelenmiştir. Tuğla örgülerde kullanılan tuğla ve harçların, homojen ve hafif bir bütün oluşturduğu; harç, sıva ve tuğlaların düşük birim hacim ağırlığına, yüksek gözenekliliğe, buna rağmen yeterli esneklik modülüne ve yüksek puzolanik aktiviteye sahip olduğu anlaşılmıştır. Farklı gözeneklilik ve su buharı geçiriml...
From private gardens to public parks and back again; the transformation of green spaces of Tabriz in the twentieth century
Tofigh Kouzehkanani, Ataollah; Zelef, Mustafa Haluk; Department of Architecture (2020-9)
This study aims to shed light on the transition of the green space concept in Iran and particularly in Tabriz from the urban private courtyard house gardens to the public parks, and back to the private gardens in the countryside during the 20th century. Two major political revolutions in the contemporary history of Iran constitute the background of these spatial transformations. Rapid modernization orchestrated by Reza Shah Pahlavi transformed all aspects of people’s private lives in Iran after 1925 includi...
Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Yaman, Yavuz; Eswar, Prasad (null; 2003-10-01)
Bu çalı ş mada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmı ş titre ş imlerinin kontrolü için μ -sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titre ş im sönümlemedeki etkinli ğ i sunulmu ş tur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin ş eklinde olu ğ u için çalı ş mada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmu ş , di ğ er ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapı ...
Social identity and constructions of European Union among Turkish University youth
Cem, Nevra; Hortaçsu, Nuran; Department of Psychology (2003)
The aim of this study was twofold: to investigate (i) the relationship between values, social identities, constructions of European Union (EU) and (ii) reactions to December 12th Copenhagen decision concerning Turkey. In order to fullfil the aim, two methodologically different analyses were carried out: A qualitative analysis of newspapers representing different ideologies, and a quantitative analysis of Turkish university students̕ responses to questionaries. The qualitative analysis revealed different con...
Citation Formats
Ö. F. Kırcalı, Y. Yaman, N. Volkan, M. Şahin, and F. M. Karadal, “Akıllı bir Kirişin Varsayılan Biçimler Metodu ile Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi ve Elde Edilen Modelin İyileştirilmesi,” presented at the VI. Havacılık Sempozyumu (5 - 07 Mayıs 2005), Nevşehir, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83305.