ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları

2000-01-01
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 üniversite birinci sınıf öğrencisine mekaniğe giriş dersinde uygulandı, Sonuçların betimsel istatistik metodları ile analizi sonucu, öğrencilerin han:~i konuda ve ne kadar kavram yanılgısına sahip oldukları bulundu, Sonuçlar üç ana kategoride incelendi. I, Aristo fiziği, 2, İmpetus fiziği, ve 3, Grafiklerin yorumlanması, Aıisto fiziği üç kısımda incelendi; I, İdeale karşı gerçek sistemler, 2. Hareket kuvvetin göstergesidir, ve 3. Kuvvet, iv me ile değil hız ile doğru orantılıdır. İmpetus fiziğinde doğrusal impetus incelendi. Grafiklerin yorumlanması kısmında, öğrencilerin konumzaman grafiğinde yükseklik ile eğim arasında kavram yamlgıları incelendi. Bu kavram y.mılgılarının detayları, yüzdelikleri ve diğer ülkelerdeki çalışmalar ile karşılaştırılması detaylı olarak yapıldı.
Hacettepe Journal of Education

Suggestions

Geleneksel Öğretim Metodunun ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Dersindeki Kavram Yanılgılarına Etkisi
Eryılmaz, Ali (2001-01-01)
Bu çalışma Batı'da bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrencileri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amacı üniversitelerde yaygın olarak kullanılan geleneksel öğretim yönteminin, birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarına etkisini araştırmaktır. Türkçe çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mekanik Kavram Yanılgısı Testi, öntest olarak 946 ve sontest olarak 506 üniversite birinci sınıf öğrencisine mekaniğe giriş dersinde uygulandı. İstatistiksel anal...
ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Ünlü, Kahraman; Akkaya, Ayşen(2016-12-31)
Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet şişeler, plastikler, kartonlar, ambalajlar, teneke kutular vb., ODTÜ çöpleri ve geridönüşebilen çöpleri toplama sisteminin dışında kalan evsel katı atıklardır. Bunlara, bu proje önerisi çerçevesinde kısaca, DEKA (dışarıda kalan evsel katı atıklar) diyeceğiz. DEKA, kampüsümüzde başta hij...
ODTÜ öğrencilerinde yardım arama davranışıThe help-seeking behaviors of METU students
Koydemir, Selda; Demir, Ayhan Gürbüz (2005-01-01)
Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin yardım arama davranışını incelemek ve öğrencilerin hangi sorunlar için kim ya da kimlerden yardım aradığını araştırmaktır. Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden rasgele seçilmiş olan 133 (79 kız, 54 erkek) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin farklı problem alanları için hangi kaynak ya da kaynaklardan yardım aradıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçme formu kullanılmıştır. Formu oluşturmak için ilgili...
ODTÜ'de Yapılan İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Ünlüsoy, Levent (null; 2011-05-06)
Bu bildiride ODTÜ'de bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan ve bir İnsansız Hava Aracının kanatlarını kambur ve burulma açısından kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Projede, göreve uyumlu kanatları olan bir insansız hava aracı tasarlanmış, kanadın yer titreşim testleri yapılmış ve hava aracı ürettirilmiştir. İlk uçuş testlerinin ardından hava aracının göreve uyumlu kanadı tüm uçakta yaklaşık % 8 ağırlık azalması sağlanacak şekilde yeniden tasarlanmış ve bu yeni kanat ürettirilmiştir. Son uçu...
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Tanyeli, Uğur; Şenyapılı, Önder; Erzen, Jale N.; Balamir, Aydan; Balamir, Murat; Savaş , Ayşen (Middle East Technical University, 2014)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları arasında kısa sürede önemli bir yer edinen Cep Kitapları dizisi ile, zaten yapılmakta olan ders okuma malzemesi dağıtımının öğrenciye daha rahat ulaştırılması; yeni ve güncel tartışmalar konusunda kolektif olarak daha hızlı davranılabilmesi; ama bu atılan adımın kitap niteliğinde ve kalıcı olabilmesi; bilginin dergi ve kitap yayını dolayımıyla ulaştırılmasındaki uzun süre yerine daha hızlı deneyime sokulmasının gerçekleşmesi; ders dışı okuma etkinliğinin artması ...
Citation Formats
A. Eryılmaz, “ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları,” Hacettepe Journal of Education, pp. 93–98, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75415.