pH ve Sıcaklığa Duyarlı Çok-katmanlı Polimer Filmler

2014-09-01
Erel Göktepe, İrem
Demirel, Adem Levend
Katman-katman kendiliğinden yapılanma (LbL) yöntemiyle hazırlanan çok-katmanlı polimer filmlerin biyomalzemelerin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda yüzeyden kontrollü ilaç salımı uygulamaları için kullanılması üzerine son yıllarda çalışmalar yapılmaktadır. Birbirleriyle etkileşen polimerlerin ardışık olarak yüzeyde biriktirilmesi esasına dayanan bu yöntem ile hazırlanan filmlerin özelliklerini belirleyen en önemli etken kullanılan polimerlerin kimyasal yapısıdır. Polizwitteriyonlar, pozitif ve negatif yüklü işlevsel grupları polimerin aynı tekrar eden birimi üzerinde bulunduran polimerlerdir. Kimyasal yapıları hücre zarı lipidlerinden fosforilkolin’e benzediğinden biyolojik uygulamalar için ilgi çekmektedirler. Örneğin, polizwitteriyonların antibiyofouling özelliklerinin avantajını kullanarak biyo-işlevsel yüzeyler hazırlamak mümkündür. Bu nedenle, polizwitteriyonlardan hazırlanmış filmlerin üretimi ve biyolojik uygulamalar için potansiyellerinin belirlenmesi önemlidir. Polizwitteriyonlar, zıt yüklü grupları aynı tekrar eden birim üzerinde taşıdıklarından elektriksel olarak nötrdürler. Bu nedenle polimelerlerin birbirleriyle elektrostatik etkileşimi esasına dayanan LbL yöntemi ile polizwitteriyonları çok-katmanlı filmler içerisine yerleştirmek oldukça güçtür. Bu çalışmada, bir bloğu katyonik diğer bloğu ise zwitteriyonik bir diblok kopolimer, poli[3-dimetil (metakriloiloksietil) amonyum propan sulfonat-b-2-(diisopropilamino)etil metakrilat], kullanarak hidrofobik çekirdek ve zwitteriyonik kabuk yapısına sahip blok kopolimer miseller elde edilmiştir. Bu miseller, zayıf bir polikatyon ile komplekslekştirilerek blok kopolimer misel kompleksler hazırlanmıştır. Böylelikle, zwitteriyonik birimlerin negatif yükleri perdelenmiştir. Misel kompleklesler bir polianyon yardımıyla katman katman yüzeyde biriktirilmiştir. Bu filmlerin yüzeyinden asidik ortamda işlevsel moleküllerin salımının gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Ayrıca zwitteriyonik kabuk zincirlerinin üst kritik çözelti sıcaklığının pH-tetiklemesiyle işlevsel moleküllerin salımına etkisi irdelenmiştir. Ayrıca, zwitteriyonik blok kopolimer misellerden hazırlanmış monokatman filmlerin bakteri tutunmasını engelleyen özellikleri olduğu gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar ultra-ince polimer filmlerin hem yüzeylerin işlevselleştirilmesi hem de yüzeyden ilaç moleküllerinin kontrollü salımı için hazne olarak kullanılması yolunda önemlidir.

Suggestions

POLİMER HARMANLAMA YÖNTEMİYLE GAZ AYIRMA MEMBRANI GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Yılmaz, Levent(2015-12-31)
Proje kapsamında biyogaz ve doğalgaz karışımlarındaki karbon dioksitin ayrıştırılmasında kullanılmak üzere harmanlanmış iki farklı polimere dolgu maddesi veya uyumlaştırıcı katılarak ince film karışık matrisli membranlarının üretilmesi amaçlanmıştır. Membranların gaz ayırım performansları karbondioksit, hidrojen, metan geçirgenlik ölçümleriyle test edilecektir.
Şekil Hafızalı Çok Katmanlı Kompozitlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2017-12-31)
Bu çalışmada, kırılgan ve yalıtkan özelliklere sahip bir termoplastik olan polistirene özelliklerini iyileştirmek amacıyla hem karbon nanotüp eklenerek hem de bunlara modifikasyonlar uygulayarak, mekanik özelliklerini kaybetmeden elektriksel ve termal şekil hafıza özelliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca en yüksek mekanik özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip kompozit bileşimi belirlenerek, tabakalar halinde hazırlanacak olan kompozitler karbon dokuma ile birleştirilerek çok katmanlı kom...
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Tiyofen ve Selenofen türevlerinin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamaları
Toppare, Levent Kamil; Hasırcı, Nesrin; Çoruh, Nursen; Tincer, İsmail Teoman; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2015-12-31)
Bu çalışmada birbirinden farklı elektron alıcı (donör), elektron verici (akseptör) ve π-köprüsü içeren üniteler kullanılarak, alternatif kopolimerlerin kimyasal yöntemlerle sentezlenmesi ve güneş gözelerine uygulanması hedeflenmiştir. . Sentezlenen polimerler büyüklükce ayırma kromatografisi (GPC), diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC), termogravimetrik analiz cihazı (TGA) ve nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi gibi yöntemlerle karakterize edilecektir.Polimerlerin elektron iletimin...
Citation Formats
İ. Erel Göktepe and A. L. Demirel, “pH ve Sıcaklığa Duyarlı Çok-katmanlı Polimer Filmler,” presented at the V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, (1-4 Eylül 2014), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75582.