Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi

2011-09-28
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir. Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım bileşeninin gereksinimleri ise NuSMV aracı ile modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan sonra sonuçlar hakkında değerlendirmelerimiz bildirilmişti
5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, (26 - 28 Eylül 2011)

Suggestions

Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-12-30)
Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel sorun olan Basmane Çukuru örneği üzerinden incelemektir. Geçmişte kısmen özelleştirilen bu kentsel arsa, yeni gökdelen proje önerisiyle şehrin gündemine bir kez daha oturmuştur. Ancak, proje Meslek Odaları ve STK'lar tarafından geniş çapta eleştirilip, protesto edilmiştir. Bu bağlamda farkl...
Bir devlet kurumunda ISO 9002 eğitimine yönelik tutumların belirleyicileri ve boyutları
Bilgiç, Reyhan (2008-01-01)
Bu çalışmada, örgüte yönelik tutumlar ile Türkiye’deki bir devlet kurumunda verilen ISO 9002 eğitim programına yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya kurumun her düzeyinden 172 kişi katılmıştır. Sorular yazarın danışmanlığında geniş çaplı bir kurum anketinin parçası olarak hazırlanmıştır. Bireylerin kurum yaşamının farklı boyutlarına yönelik algıları ile ilgili maddelerine uygulanan faktör analizi sonucunda altı boyut bulunmuştur. Bunlar sırasıyla; genel doyum, işe bağlılık, ücret ile i...
A Model Of Building Inventory
Çopur, Ülker (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
This study attempts to demonstrate a model designating the transformation of the building profile of urban centers as a function of changing demographic, socio-economic, cultural and technological aspects of urban environment. More specifically, it deals with the processes of historic progression of building stock, namely of the construction, survival and demolition of architectural set up. The model makes explicit in the form of matrix notation, the distribution and changes in the composition of the buildi...
Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi
Karasakal, Orhan; Karasakal, Esra; Silav, Ahmet (2016-05-13)
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme iht...
Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması
Karabaş, Tolga; Meral, Fatma Sedef; Özdemir, Rüstem Ozan; Nartok, Yusuf Mahir; Karaaslan, Mert (2017-12-01)
Bu çalışmada, bir savunma sanayi şirketindeki satın alınan malzemelerin envanter yönetim sistemi ve bu sistemdeki problemler ele alınmıştır. Proje kapsamında ilgilenilen sistem, malzeme taleplerinin açılmasından malzemelerin üretim atölyelerine aktarılmasına kadar geçen süreçleri içermektedir. Uygun zamanda ve miktarda tedarik edilen malzemeler, sözleşme üzerine üretim yapan şirket için hayati önem arz etmekte ve tedarikteki olası gecikmeler şirket için prestij kaybının yanı sıra büyük maddi yük oluşturabil...
Citation Formats
A. Betin Can, “Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi,” presented at the 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, (26 - 28 Eylül 2011), Ankara, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uyms.comu.edu.tr/foto/dosya_156a4ccfa273d6.pdf.