Rekabet Kurumu'nun yargı kararlarının gereğini yerine getirmesinde rekabet hukuku açısından doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri

2014-12-01
Rekabet Kurumu’nun, yargı organlarının iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğini yerine getirmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak Anayasa’da ve yasalarda düzenlenmiş olan genel ilkelere tabidir. Buna karşın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan bazı usuller nedeniyle iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmesinde ortaya çıkan güçlükler yalnız Rekabet Kurumu ve işlemin tarafları açısından değil, rekabet hukuku uygulamasının ilgili pazarlar üzerindeki etkileri nedeniyle üçüncü kişiler ve pazar koşulları üzerinde de bazı sorular ve telafisi güç sonuçlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir. Bu çalışmada Rekabet Kurulu’nun yakın ve önceki tarihli bazı kararlarının yargı organları tarafından iptali üzerine bu kararların gereklerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek soru(n)lar somut örnekler üzerinden tartışılmıştır.
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Rekabet Kurumu’nun yargı kararlarının gereğini yerine getirmesinde rekabet hukuku açısından doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri,” pp. 149–179, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75688.