Mersin Körfezi'nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu

2016-06-03
Ak-örek, Yeşim
Tuğrul, Süleyman
Örek, Hasan
Mersin Körfezi'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların yumurta ve larvalarının dağılım ve bolluğunu belirlemek amacıyla25-26 Aralık 2014, 22 Şubat- 3-4 Mart 2015, 30 Nisan 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihlerinde R/V Bilim-2 araştırma gemisi ile örneklemeleryapılmıştır.Vertikal ihtiyoplankton örneklemeleri; çapı 70 cm, ağ uzunluğu 130 cm ve ağ göz açıklığı 500 mikron Hensen tipi plankton kepçesi ile Aralık döneminde 13, Şubat- Mart döneminde 10, Nisan ve Ekim dönemlerinde 12 adet istasyonda gerçekleştirilmiştir. Her istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreölçümleri yapılmıştır. Araştırma bölgesinde 733 adet yumurta, 683 adet prelarva ve 461 adet postlarva elde edilmiştir. Körfez genelinde 29 familyaya ait 70türün yumurta, prelarva ve/veya postlarvası belirlenmiş olup Nisan 2015 döneminde ihtiyoplankton tür topluğunun ve bolluğunda artış gözlemlenmiştir. Çalışmamızda balıkların erken gelişim evreleri açısından değerlendirildiğinde; Aralık ve Şubat- Mart dönemlerinde yumurta safhasında, Nisan döneminde prelarva safhasında ve Ekim döneminde de postlarva safhasında bireylerin daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Lessepsiyan balık türlerinin embriyonik gelişim evreleri hakkında bilginin az olmasıve tespit edilen balık yumurtalarının embriyonik safhanın başlarında ve/veya deforme olması sebebiyle tür tayinleri yapılamamış olup toplam yumurta miktarının % 17.6 'sını teşkil etmektedir. İhtiyoplankton bolluğu açısından Aralık döneminde küçük pelajik balıklardan Sardina pilchardus yumurta ve postlarvası ile Etrumeus teres prelarvası baskın durumundadır. Şubat sonu Mart başında Engraulis encrasicolus yumurta ve prelarvası yoğun iken Soleidae spp. postlarvasının yoğun durumdadır. Nisan döneminde Sardinella aurita türünün yumurta ve prelarvası bol bulunurken E. encrasicolus postlarvası en fazla yoğunluğa sahiptir. Ekim döneminde Bregmaceros atlanticus türünün postlarvası yoğun olarak saptanmış olup çalışma sahasında 20 m derinliğin üzerindeki istasyonlarda dağılım göstermektedir. Mersin Körfezi genelinde ihtiyoplankton komposizyonu incelendiğinde küçük pelajik balıkların baskın olduğu belirlenmiştir.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Mersin ve İskenderun Körfezi TRIX değerleri ve biyokimyasal parametrelerle değişimi
Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Özhan, Koray (null; 2016-12-23)
Yarı kapalı kıyısal deniz ekosistemleri karasal kaynaklı baskılarla nehir suları ve evsel atıksuların taşımış olduğu organik ve inorganik kirleticilerden olumsuz etkilenmektedir. İskenderun ve Mersin Körfezi kıyısal suları bunun en tipik örneğidir. Özellikle kirletilmiş nehir suları ve evsel atıksu deşarjlarıyla bu iki körfez iç sularına taşınan organik/inorganik besin tuzları ötrofik durumun gelişmesine yol açmış ve körfez ekosisteminin biyokimyasal özellikleri ve ışık geçirgenliğinde çok belirgin olumsuz ...
Antalya Körfezi kıta sahanlığının geç kuvaterner jeolojisi: Sedimentolojik, mineralojik, jeokimyasal ve sismik araştırmalar
Ergin, Mustafa; Ediger, Vedat; Salihoğlu, İlkay; Tezcan, Devrim; Keskin, Şeref; Okyar, Mahmut(2004-02-01)
Antalya Körfezi kıta sahanlığında geç Kuvaterner iklimsel deniz seviyesi ve jeomorfolojik değişimlerin etkilerini ve Holosen sediment tür ve dağılımlarını incelemek amacı ile gerçekleştirilen bu proje raporu sismik, sedimentolojik, mineralojik ve jeokimyasal çalışma sonuçlarının yorumlarını kapsamaktadır. Antalya Körfezi kıta sahanlığından elde edilen yüksek ayınmlı sığ sismik yansıma verileri, akustik temel (AB) üzerinde uzanan dört farklı çökel serisinin (l, 2, 3 ve 4) varlığını ortaya koymaktadır. Bunun ...
KKTC Girne Kıyısı Fiziksel ve Biyojeokimyal Oşinografik Zaman Serisi Çalışmaları
Deliceırmak,deliceırmak, Çağrı,çağrı; Fuller,fuller, Wayne,wayne; Sancak, Serkan; Özsoy, Murat; Maviş,maviş,maviş, Merdiye,merdiye,merdiye; Refiker, Hürmüs; Örek, Hasan; Örek, Yeşim; Tezcan, Devrim; Serakıncı, Nedime; Salihoğlu, Ilkay (2018-05-09)
Kıyısal ekosistem üzerindeki doğal ve insan kaynaklı muhtemel etkilerin ve denizsel dinamiklerin açıklanabilmesine yardımcı olmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne (KKTC) açıklarında enlem/boylamı 35 21.577K/033 17.703D ve 35 76.218K/033 17.283D olan iki istasyonda yaklaşık üç yıl süreli aylık ÇOK DİSİPLİNLİ deniz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma, TUBİTAK tarafından desteklenen 114Y139 Kod No’lu proje kapsamında ve ilk kez KKTC bandıralı, R/V TEAL Jr adlı araştırma teknesi ile yürütülmü...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
SPATIAL VARIATIONS OF PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM) COMPOSITION AND CONCENTRATIONS IN SURFACE WATERS AND SEDIMENTS OF THE MERSIN BAY
Akçay, İsmail; Tuğrul , Süleyman; Department of Oceanography (2015-10-05)
Spatial and temporal variations of hydrophysical properties (temperature, salinity, density), eutrophication-related parameters (nutrients, Chl-a, dissolved oxygen) and particulate organic matter (POM) concentrations and composition (C/N/P) in water column and surface sediments were examined at 33 stations between April 2014 and February 2015 in Mersin Bay located at northeastern (NE) Mediterranean. Regional and seasonal distributions of nutrients in the Mersin Bay are affected by human-induced pressures. ...
Citation Formats
Y. Ak-örek, S. Tuğrul, and H. Örek, “Mersin Körfezi’nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu,” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2016, p. 339, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75696.