KKTC Girne Kıyısı Fiziksel ve Biyojeokimyal Oşinografik Zaman Serisi Çalışmaları

2018-05-09
Deliceırmak,deliceırmak, Çağrı,çağrı
Fuller,fuller, Wayne,wayne
Sancak, Serkan
Özsoy, Murat
Maviş,maviş,maviş, Merdiye,merdiye,merdiye
Refiker, Hürmüs
Örek, Hasan
Örek, Yeşim
Tezcan, Devrim
Serakıncı, Nedime
Salihoğlu, Ilkay
Kıyısal ekosistem üzerindeki doğal ve insan kaynaklı muhtemel etkilerin ve denizsel dinamiklerin açıklanabilmesine yardımcı olmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne (KKTC) açıklarında enlem/boylamı 35 21.577K/033 17.703D ve 35 76.218K/033 17.283D olan iki istasyonda yaklaşık üç yıl süreli aylık ÇOK DİSİPLİNLİ deniz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma, TUBİTAK tarafından desteklenen 114Y139 Kod No’lu proje kapsamında ve ilk kez KKTC bandıralı, R/V TEAL Jr adlı araştırma teknesi ile yürütülmüştür. Araştırmada temel oşinografik fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenlerin yüzeyden deniz tabanına olan dikey dağılımlarının yanısıra 15 ve 60 m derinliklerde mikroorganizma yoğunluğunu ve dağılımını belirlemek için total DNA ölçümleri yapılmıştır. CTD ile gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal ölçümler deniz yüzeyinden tabana kadar süreklilikle yapılmıştır. Temel besin tuzları ve klorofil-a gibi ölçümler, yüzeyden başlayarak standart derinlik olarak tanımlanan noktalardan alınan örneklerde gerçekleştirilmiştir. DNA ölçümleri ise, ölçülebilir miktarlara ulaşabilmek amacı ile 15 m ve 65 m derinliklerle sınırlı kalmıştır. Toplanan verilerden üç yıllık zaman serisi içerisinde fiziksel ve biyojeokimyasal değişkenlerin dinamikleri, etkileşimleri, kıyı-açık deniz etkileşimi ve kıyısal deniz suyu kalitesi üzerindeki olası insan etkisi de tartışılmıştır.
3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı (2018)

Suggestions

Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Yousefi Bavil, Karim; Öner, Gökalp(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve onun alt fay kuşaklarına yakın, kıta içi rejimin etkisiyle fay kontrollü olarak oluşmuş bir çöküntü ovası olan Orta ovasının kuzey kısmında yer almaktadır. Önerilen proje, çalışma alanında araştırma çukurlarının açılması, örsel...
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2011-11-23)
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde g...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Citation Formats
d. Deliceırmak et al., “KKTC Girne Kıyısı Fiziksel ve Biyojeokimyal Oşinografik Zaman Serisi Çalışmaları,” İzmir, Türkiye, 2018, p. 189, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71162.