Taş Dolgu Ve Keson Tipi Dalgakıran Performanslarının Ekstrem Dalgalar Altında Fiziksel Model Deneyleri İle İncelenmesi

2016-06-03
Doğan, Gözde Güney
Özyurt, Gülizar
Baykal, Cüneyt
Pek çok kıyı yapısı, uzun dalga ve ya ekstrem dalga koşullarına maruz kalma ihtimali yüksek olan yerlerde inşa edildiği halde bu dalga koşulları dikkate alınmadan tasarlanmaktadır. İki farklı temel kıyı yapısı olan taş dolgu ve keson tipi dalgakıranların belirlenen ekstrem soluğan dalga koşulları altındaki performansları, ODTÜ Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilen fiziksel model deneyleri ile incelenmiştir. Bu bildiride, iki farklı tip kıyı koruma yapısının (taş dolgu ve keson tipi dalgakıranlar) dalga kanalında eş zamanlı olarak aynı ekstrem soluğan dalga koşulları altında test edilmesi sonucu elde edilen hasar durumları sunulmaktadır.Deneyler, iki paralel bölüme ayrılmış olan(her bir bölme 0.74 m genişliğinde) 1.5m genişliğindeki dalga kanalında gerçekleştirilmiştir.Kanalın bir ucunda ekstrem dalga koşullarını yaratmak için kullanılmış olan piston tipi bir dalga üreteci bulunmaktadır. Su derinliği 0.4 m olarak belirlenmiştir ve deneyler sırasında sabit tutulmuştur. Kanaldakibölmenin bir tarafına keson tipi bir dalgakıran inşa edilirken, diğer tarafa da taş dolgu bir dalgakıran yerleştirilmiştir. Model ölçeği, Froude benzerlik yasası esas alınarak 1:50 olarak belirlenmiştir. Deneylerde 7 farklı ekstrem dalga koşuluuygulanmıştır. Bu dalga koşullarında, dalga periyotları prototipte 14.6 snile 34.7 sn arasında, dalga yükseklikleri ise prototipte 3.5m ile 7.5m arasında değişmektedir. Dalga diklikleri 0.002 ile 0.015 arasında değişmektedir. Bu iki dalgakıran için tasarımdalga parametreleri prototipte 5m dalga yüksekliği ve 9.5sn dalga periyodu olarak alınmıştır. Bu tasarım parametrelerine göre tasarlanan dalgakıranlar, belirlenen ekstrem dalga koşulları altında test edilmiş, video ve fotoğraf analizi yanı sıra dalgakıran profil ölçümleri ile hasar durumları tespit edilmiştir. Büyük soluğan dalgalar taşkın gibi ciddi kıyı afetlerine ve bununla birlikte pek çok kıyı yapısında vealtyapısındaciddi zararlar oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle iki farklı tür kıyı koruma yapısının (taşdolgu ve keson tipleri)ekstrem dalgalar altındaki hasar durumları ve yıkılma mekanizmaları tasarım konularınıgeliştirmek ve iki dalgakıran tipiarasında bir karşılaştırma yapabilmek için araştırılmıştır.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
Measurement of helium flux and variability in low earth orbit with the Alpha Magnetic Spectrometer
Karagöz, Gülce; Demirköz, Melahat Bilge; Department of Physics (2022-2)
The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) is an unrivalled particle physics detec- tor with a large magnet whose aim is to search for anti-matter and dark matter by performing measurements on cosmic ray composition and flux. AMS-02 has been operating on the International Space Station (ISS) since its launch on the 16th May 2011, and is planned to operate along the lifetime of the ISS. AMS-02 has a unique design with a large acceptance and sensitive detection of cosmic rays, allowing one to better understand ...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi
Aydın, Ramazan; Ecevit, Necati F.(1993)
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms....
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Citation Formats
G. G. Doğan, G. Özyurt, and C. Baykal, “Taş Dolgu Ve Keson Tipi Dalgakıran Performanslarının Ekstrem Dalgalar Altında Fiziksel Model Deneyleri İle İncelenmesi,” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75758.