Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalişmasi

2020-2-01
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve teknolojileri başarılı bir şekilde kullanabilmelerine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) coğrafya öğretimindeki önemini ortaya koymak ve coğrafya öğretmelerine temel harita bilgileri ve CBS becerileri kazandırmaktadır. Bu bağlamda, TÜBİTAK destekli “Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları (TEHABİS)” isimli proje kapsamında, 21 coğrafya öğretmeni ve 4 akademisyen ile çalışılmıştır. Bu çalışmada (1) Öğretmenlerin temel harita bilgisi ve CBS uygulamaları konularındaki bilgi düzeyleri nedir? (2) TEHABİS projesi öğretmenlerin temel harita bilgisi ve CBS uygulamaları konularındaki bilgi düzeylerini nasıl etkilemiştir? (3) CBS eğitimleri sırasında karşılaşılan zorluklar nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır. Bulgular, proje öncesinde katılımcıların temel harita bilgilerinde eksiklikler olduğunu, ancak etkinlikler sonunda ileri haritacılık konularını öğrenme konusunda motivasyonlarının arttığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, katılımcılar projeden edindikleri bilgileri ders öğretimi, yaygınlaştırma ve öğretimin niteliğini arttırma ile ilgili olarak kullanacaklarını belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları, Temel Harita Bilgisi, Eğitim Teknolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS).
Milli Eğitim Dergisi

Suggestions

Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarina Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalışması
Taneri, Pervin Oya (2020)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve tekno...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
Entegre Edilmiş Fen ve Matematik Öğretiminin Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Yeniterzi, Betül(2014-12-31)
İlköğretim fen ve matematik programları incelendiğinde, her iki programında öğrencilere kazandırılması gerektiğini vurgulayan ortak kazanımlar ve fen ve matematiğin ilişkilendirilebileceği konular olduğu görülmektedir. Bu durum fen ve matematik arasında ilişki kurmanın önemini göstermektedir. Alan yazınında öğrencilerin hem matematikte hem de fende başarılı olabilmelerinin bu iki disiplinin entegre edilmesiyle sağlanabileceğine yönelik bulgular bulunmaktadır. Fen matematik entegrasyonunun öğrenci başarısına...
Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Çağ, Pınar; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Eret, Esra; Güneri, Oya(2017-12-31)
Üniversitemizde, öğretim ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik pek çok hizmet sunulurken, bu konuda araştırma görevlilerimizi destekleyen belirgin ve yapılandırılmış bir hizmet sunulmamaktadır. Bu projenin amacı, öğretim faaliyetlerinde görev alan araştırma görevlilerine yönelik etkili öğretim programının geliştirilmesi ve bu konuda çevrim içi ve basılı kaynakların oluşturulmasıdır. Proje, ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Citation Formats
P. O. Taneri, “Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalişmasi,” Milli Eğitim Dergisi, pp. 233–254, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.dergipark.org.tr/en/download/issue-file/30136.