Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E mentorluk Uygulamasının Katkıları ve KatılımcıMemnuniyeti

2015-05-20
Alemdağ, Ecenaz
Erdem, Mukaddes
Eğitimde mentorluk, deneyimli öğretmenlerin (mentor) yeni öğretmenleri (menti) desteklediği, cesaretlendirdiği ve daha iyi bir öğretmen olmalarına yardım ettiği bir süreç olarak tanımlanır. Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleklerinde birçok problemle karşılaştığı düşünüldüğünde ise yeni BT öğretmenlerine sunulan desteğin ilk yıllarında yaşayacakları problemlerin üstesinden gelmede yararlı olacağı beklenebilir. Bu çalışmada çevrim içi bir mentorluk sisteminin geliştirilmesi, deneyimli ve yeni öğretmenler arasındaki etkileşimin izlenerek katılımcı memnuniyetinin değerlendirilmesi ve sistemin katkılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulama, eylem araştırması yaklaşımı benimsenerek ve araştırmacının eşliğinde mesleğinin ilk yılında olan 14 menti ve en az beş yıllık kıdeme sahip 14 mentor öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Dokuz haftalık uygulama sürecinin sonunda 15 katılımcıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Memnuniyeti olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler, öğretim tasarımına ve katılımcılara ilişkin faktörler olarak gruplandırılmıştır. Hem mentor hem de mentilerin genel olarak e-mentorluk uygulamasından memnun oldukları ve uygulamanın kendilerine bilişsel ve duyuşsal katkılar sağladığı bulunmuştur. E-mentorluk uygulamasının başarılı sonuçlanmasında öğretim tasarımının ve katılımcı özelliklerinin önemli iki faktör olduğu ve uygulamanın mesleki gelişim bağlamında öğretmenlere katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
9th International Computer Instructional Technologies Symposium, (20 May 2015 - 22 May 2014)

Suggestions

Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri
Sadık, Olgun; KIDIMAN, ESRA; IŞIK, ABDULLAH; TOPCU, AHMET ERCAN (2016-06-14)
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi ...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği
Sevim, Neşe; İslim, Ömer Faruk; Kaplan, Göknur (2016-04-01)
Bu çalışmanın amacı ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde kayıtlı olan öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında 68 erkek 64 kadın, toplam 132 öğrencinin bu bölümünü seçme sebepleri, bölüm hakkındaki düşünceleri ve kariyer planları araştırılmıştır. Katılımcıların % 26.5 ini 1. Sınıf, %30.3' ünü 2. Sınıf, %25.8 ini 3. Sınıf ve %23 ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 62 sorudan oluşan çevrimiçi anket yardımıyla toplanmıştır....
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
Citation Formats
E. Alemdağ and M. Erdem, “Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E mentorluk Uygulamasının Katkıları ve KatılımcıMemnuniyeti,” presented at the 9th International Computer Instructional Technologies Symposium, (20 May 2015 - 22 May 2014), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76246.