Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

2018-12-01
ULUSOY, MUSTAFA
Altun, Dilek
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Buna ek olarak, 20 öğretmen adayıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.Yansıtıcı günlükler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının yazılarının büyük çoğunluğunun alt seviyedeki teknik (% 60) düşüncelerden oluştuğu ve üst seviyedeki yansıtıcı düşüncelerin ise oransal olarak çok daha az olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının yazılarında özet başlığına çok önem verdikleri ve günlüklerinin büyük bir bölümünde ilgili haftanın konusunu özetlemeye çalıştıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu yansıtıcı günlükler sayesinde derse daha fazla odaklandıklarını ve konuları daha iyi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bu araştırmada kullanılan not alma ve yazma formatının katılımcılar tarafından yansıtıcı düşünceyi öğretmede etkili ve faydalı olarak değerlendirildiği görülmüştür. Öğretmen adaylarına yansıtıcı günlüklerin nasıl yazılması gerektiği doğrudan ve açık olarak öğretilmelidir. Yansıtıcı yazmaya yeni başlayan bireyler için bu araştırmada da kullanılan yapılandırılmış günlük yazma uygulamalarının yararlı olduğu gözlenmiştir. Yapılandırılmış günlükler sayesinde öğretmen adayları yansıtıcı düşünmeyi geliştirmede kullanılan bir uygulamayı öğrenerek ileride kendi öğrencilerine de yansıtıcı düşünme ve yazmayı öğretme potansiyeline sahip olurlar.
Turkish Studies

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2017-12-30)
Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir üniversitenin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören ve 2016 sonbahar döneminde gönüllü olarak araştırmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından "Eğitim Bilimine Giriş" dersindeki notlarını özet, sorular, tepkiler vb. başlıklar altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin kalitesini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Yans...
Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etme Nitelikleri
Güner, Pınar; Akyüz, Didem (2017-06-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders imecesi mesleki gelişim modeli uygulaması kapsamında öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik ne fark ettiklerini ve nasıl fark ettiklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, ders imecesi modelinin temel üç adımı olan planlama, dersin öğretimi ve tartışma aşamalarının her birinde öğretmen adaylarının matematiksel fark etme becerileri analiz edilmiştir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programını...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
Öğrenci çalışmalarını incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Çakıroğlu, Erdinç; Alacacı, Cengiz (2015-01-01)
Öğretmenin sahip olması beklenen önemli yeterliliklerden birisi öğrenci düşünme şekilleri bilgisidir. Pedagojik alan bilgisinin bir alt boyutu olan bu bilginin öğretmenlere mesleğe başlamadan önce kazandırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf içi uygulamalarından elde edilen öğrenci çözüm kâğıtları ve videoları incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamaya olan katkısı konusunda matematik öğretmen adaylarının düşüncelerini incelemektir. Çalışmanın katılımcılar...
Citation Formats
M. ULUSOY and D. Altun, “Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi,” Turkish Studies, pp. 1553–1562, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69644.