Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri

2016-06-14
Sadık, Olgun
KIDIMAN, ESRA
IŞIK, ABDULLAH
TOPCU, AHMET ERCAN
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi eğitimi ile hazırlanmalıdır. Gerekli iş gücünü ve uzmanları hazırlamak için, akademisyenler ve araştırma enstitüleri bilgisayar bilimi eğitiminin daha anaokulundan lise seviyesine kadar öğretilmesi gerektiğinin önemi üzerinde durmaktadır (Barr & Stephenson, 2011; Hug, Guenther, & Wenk, 2013). Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile bilgisayar bilimleri eğitiminin ulusal müfredata ekleme çalışmalarına 2016 yılı başında kodlama eğitimi adı altında başlanmıştır (YEĞİTEK, 2016). Bu çalışmada araştırmanın çerçevesi olarak Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu Bilgisayar Öğretmenliği Standartları (International Society for Technology in Education- Standards for Computer Science Educators- ISTE-CSE) (ISTE, 2011) referans standartları olarak kullanılmıştır. ISTE standartlarının tercih edilme sebebi bilgisayar bilimi eğitimine içerik, pedagoji, ortam ve profesyonel gelişim ihtiyaçları açısından kapsamlı bir bakış açısı getirmesidir. Öğretmen eğitimi araştırmaları literatürü incelendiği zaman bu büyüklükte değişikliklerde öğretmen görüşlerinin alınmasının projenin başarılı olması açısından çok önemli olduğu öne çıkmaktadır. Öğretmen görüşü alınmadan yukarıdan aşağıya getirilen değişimler öğretmenlerin değişimi kabul etme süresini, değişimin getirdiği yeni içeriği öğrenme motivasyonlarını ve bu içeriği uygulama çabalarını düşürdüğünü göstermektedir (Holzberger, Philipp, & Kunter, 2014). Bu çalışma ile şu anda görevde olan bilgisayar öğretmenlerinin uygulanması planlanan yeni bir bilgisayar bilimleri müfredatına dair görüşlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bulunan öğretmen görüşleri bir sonraki adımda oluşturulacak bir anket çalışmasının araştırma altyapısının hazırlanmasında da kullanılacaktır. Sosyal medya kanalları ile ulaştığımız Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden 10 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğretmenlere, ISTE standartlarındaki bilgisayar bilimi eğitimi konularıyla şu anda uyguladıkları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içeriğinin ne derecede uyumlu olduğunu tespit etmek ve yeni uygulanacak bir müfredatta ISTE’de detaylandırılan bilgisayar bilimi konularının uygulanması durumundaki görüşlerini toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form kullanılarak süresi 55 dakika ile 80 dakika arasında olan telefon ya da internet görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar görüşmelerin sonunda hazırlanan bir analiz şeması eşliğinde içerik analizi (Fraenkel & Wallen, 2010) gerçekleştirmiş ve öğretmenlerin görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda çıkan en önemli sonuçlardan biri ortamla ilgili endişeleri olsa da öğretmenlerin ve öğrencilerinin bu değişime davranışsal olarak hazır olduğudur. Özellikle öğretmenlerimiz öğrencilerin bu konulara ilgisinden ve kendileri öğrenerek yaptıkları kodlama aktivitelerinden bahsetmiştir. Bilişim öğretmenleri şu andaki dersin içeriğinin öğrenci ihtiyaçlarını karşılamadığını ve kendilerinin diğer öğretmenler ve idareciler tarafından bir alan öğretmeni olarak görünmediğini paylaşmıştır. Yeni gelecek müfredatla bilişim dersinin bilgisayar bilimi dersi olarak bir alan dersi olarak planlanması gerektiğini ve bilgisayarın çalışma prensipleri, algoritma tasarımı, kodlama eğitimi, problem çözme becerileri ve grafik tasarım gibi konu başlıklarını kapsamlı olarak içermesi gerektiğini paylaşmıştır. Bu dersin uygulanması durumunda karşılaşabilecekleri engeller sorulduğunda bilgisayar donanım altyapısı, Internet erişim olanakları, zaman, kısıtlı öğrenme materyalleri ve kısıtlı yönetici desteği gibi muhtemel sorunlardan bahsetmişlerdir. Yapılacak sunumda çıkan sonuçlar detaylandırılacak ve öğretmenlerin görüşlerinden örneklere yer verilecektir. Bu çalışmanın sonuçlarının ileride gerçekleştirilecek daha kapsamlı bir çalışmaya yardımcı olması amaçlanmıştır. Sunum süresince oluşacak tartışma ortamından elde edilen geri bildirimler bir sonraki çalışmanın tasarımında dikkate alınacaktır.
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS)

Suggestions

Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı
Köksal, Gülser (null; 2018-12-05)
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan insan, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemi giderek daha fazla artmaktadır. Kurum kaynaklarının kurum vizyonuna erişecek şekilde doğru yönde ve eşgüdüm halinde seferber edilebilmesi için stratejik hedeflerin alt birimlere uygun bir şekilde konuşlandırılması...
Tıbbi görüntüleme araçları için bulut bilişim tabanlı öngörücü bakım uygulama çatısı
Gökalp, Selin; Gökalp, Mert Onuralp; Eren, Pekin Erhan (2017-12-01)
Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim alanlarındaki son teknolojik gelişmeler, hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerden biri olan, akıllı sensör ve aktüatör teknolojilerinin hastanelerde yaygın kullanımı ile çeşitli tıbbi cihazlardan toplanan veriler sayesinde, sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, cihazlarda oluşacak hataları önceden görerek, bu hataların düzeltilmesini kapsayan öngörücü bakım sistemleri...
Extending design cognition with computer vision and generative deep learning
Çakmak, Başak; Mennan, Zeynep; Department of Architecture (2022-2)
This thesis proposes to scrutinize the project of extending cognition in the field of design by providing the exploration of alternative procedures of formalization. It aims at investigating the possible extensions of design cognition with a theoretical framework based on the concept of Extended Cognition, traced within two different contexts: One is the phenomenological context, which aims at a sensual and cognitive extension in the design studies of the 20th century searching for a counter-cultural expres...
Evrimsel oyun olarak kurumsal kontrol etkileşimi
Soytaş, Uğur (2007-01-01)
Yatırımcı ve hedef yönetim arasındaki kurumsal kontrol etkileşimini modellemek için oyun teorisi uygun bir araçtır. Ancak geleneksel oyun teorisi araçları genelde birden fazla Nash dengesini işaret etmektedir. Bu makalede Mason ve diğerlerinde (2003) yer alan asimetrik bilgili etap oyunu, evrimsel ve dinamik bir kurumsal kontrol oyunu olarak modellenmiştir. Geniş denge kümeleri yerine, evrimsel oyunun çözümünde olası kararlı durum olabilecek sekiz vaka bulunmuştur. Yakalardaki seçimlerin evrimsel kararlı st...
Mobil Kişisel Sağlık Platformu.
Baykal, Nazife(2010-12-31)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlık bakım hizmetlerini ve bu alandaki paydaşları olumlu yönde etkilemiştir. Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), Laboratuar Bilgi Sistemleri, Radyoloji Bilgi Sistemleri, tıbbi görüntüleme ve tıbbi karar destek sistemleri yukarıda bahsedilen gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmış ve günümüz modern sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Bu sayede sağlık hizmetleri hasta odaklı olarak verilmekte ve sa...
Citation Formats
O. Sadık, E. KIDIMAN, A. IŞIK, and A. E. TOPCU, “Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri,” presented at the 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1T16cT-8o3sRfXLs31pZSGAxTYfSDr-DT/view.