Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi

2016-03-19
Bıyık, Yunus
Erden, Pelin
Örgütlerde etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminini nasıl ve hangi yönde etkilediğinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminine etkisini ortaya koymak amacıyla nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini beyaz eşya üretimi yapan bir firmanın genel müdürlüğünde çalışan 257 personel oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda toplam 172 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; etik liderlik ile iş performansı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki (r=,478, p<0,01), etik liderlik ile iş tatmini arasında ise yine anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki (r=,526, p<0,01) olduğu görülmektedir. Etik liderliğin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.478; p<0,001) ve %22,8 oranında açıklayıcı olduğu (R2= 0.228), iş tatmini üzerinde de yine anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.526; p<0,001) ve %27,6 oranında açıklayıcı olduğu (R2=0.276) görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular örgütlerde yöneticilerce uygulanan etik liderlik yaklaşımının çalışanların iş performansını ve iş tatminini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular ilgili literatürü de destekler niteliktedir. Bu doğrultuda araştırmacıların gelecek çalışmalarda etik liderlik ile diğer çalışan çıktıları arasındaki ilişkileri de ele almaları ve yöneticilerin de, etik konusunda hassasiyeti artan toplum ve çalışanları dikkate alarak, liderlik tarzlarında etiği daha öncelikli bir konuma taşımaları tavsiye edilmektedir.
International Management Research Congress, (19 - 20 March 2016)

Suggestions

Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algı...
Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
Bıyık, Yunus; SÖKMEN, ALPTEKİN (2016-01-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algısının kişilerarası çatışma,...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştı...
Influence of CSR perceptions on OCB: The mediating role of trustworthiness
Bezci, Mehmet Serhan; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2021-12)
Corporate social responsibility (CSR) and organizational citizenship behavior (OCB) have been an important aspect of business for both commercial and public organizations since the pace of globalization is constantly increasing. There are a plethora of studies investigating the consequences of OCB and this thesis attempts to investigate the relationship among CSR implementations and the degree of trustworthiness of the organization and OCB. Therefore, the model constructed aims to explore how trustworthines...
Citation Formats
Y. Bıyık and P. Erden, “Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi,” presented at the International Management Research Congress, (19 - 20 March 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76273.