Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi

2016-03-19
Bıyık, Yunus
Şimşek, Tuğçe
Erden, Pelin
Örgütlerde etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminini nasıl ve hangi yönde etkilediğinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminine etkisini ortaya koymak amacıyla nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini beyaz eşya üretimi yapan bir firmanın genel müdürlüğünde çalışan 257 personel oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda toplam 172 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; etik liderlik ile iş performansı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki (r=,478, p<0,01), etik liderlik ile iş tatmini arasında ise yine anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki (r=,526, p<0,01) olduğu görülmektedir. Etik liderliğin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.478; p<0,001) ve %22,8 oranında açıklayıcı olduğu (R2= 0.228), iş tatmini üzerinde de yine anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.526; p<0,001) ve %27,6 oranında açıklayıcı olduğu (R2=0.276) görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular örgütlerde yöneticilerce uygulanan etik liderlik yaklaşımının çalışanların iş performansını ve iş tatminini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular ilgili literatürü de destekler niteliktedir. Bu doğrultuda araştırmacıların gelecek çalışmalarda etik liderlik ile diğer çalışan çıktıları arasındaki ilişkileri de ele almaları ve yöneticilerin de, etik konusunda hassasiyeti artan toplum ve çalışanları dikkate alarak, liderlik tarzlarında etiği daha öncelikli bir konuma taşımaları tavsiye edilmektedir.
Citation Formats
Y. Bıyık, T. Şimşek, and P. Erden, “Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi,” presented at the International Management Research Congress, (19 - 20 March 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76273.