Akran Liderliğinde Takım Öğrenmesi Modeli İle Eğitim Gören Mühendislik Öğrencilerinin Genel Kimya Başarısının Akran Liderlerin Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi

2018-10-06
Eren Şişman, Nuran Ece
Çiğdemoğlu, Ceyhan
Geban, Ömer
Akran liderliğinde takım öğrenmesi, ALTÖ, (Peer-led team learning) ABD bağlamında fen-teknoloji-mühendislik ve matematik (FeTeMM) alanlarında yaygın olarak kabul gören ve bu alanlarda universitelerde uzun süreli uygulamaları olan bir öğretim modeli olmuştur. Bu çalışmanın amacı, ALTÖ modeli ile eğitim gören üniversite birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin genel kimya dersindeki performanslarını akran liderlerin bazı özellikleri (cinsiyet, bölüm, genel kimya harf notları, sürekli kaygı, test kaygısı ve sosyal kaygı) açısından incelemektir. Çalışmaya genel kimya dersini alan 68 mühendislik öğrencisi ve 14 akran lider katılmıştır. Haftalık üç saatlik olan dersin bir saati ALTÖ çalıştayları için düzenlenmiştir. Bu modelin uygulanması sürecinde dersi daha önceden almış başarılı öğrenciler (akran liderler) belirlenmiş ve iki hafta da bir gerçekleşen ve dersle paralel yürüyen bu çalıştaylarda problem çözme ve ders materyallerini tartışmada daha önceden oluşturulmuş takımlara liderlik etmişlerdir. Akran liderlerin eğitimi ve çalıştaylar için malzemelerin hazırlanması Vygotsky’nin sosyokültürel öğrenme teorisine göre yapılandırılmış ve eğitimler dönem boyunca devam etmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tek gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin genel kimya dersindeki sınav başarıları öğrencilerin dönem boyunca gireceği iki ara sınav ve final sınav sonuçlarından hesaplanırken öğrencilerin harf notları ise yüksek ve düşük başarılı sınıf geçme oranlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Liderlerin verileri de liderlere uygulanan sürekli kaygı envanteri (TAI) ,test tepkisi ölçeği (RTT), yetişkinler için sosyal kaygı ölçeği (SAQ) ve demografik bilgi anketiyle elde edilmiştir.Elde edilen veriler SPSS (Statistics Package For Socials Sciences) paket programında değerlendirilmiş olup, verilerin çözümünde bağımsız gruplar t-testi, yüzde ve frekans ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bu analizlerin sonucunda akran liderlerin cinsiyetleri, bölümleri ve sürekli kaygı seviyesi açısından öğrencilerin genel kimya sınav başarısında pek fazla bir farka rastlanmazken genel kimya notu yuksek olan (AA/BA), orta seviye test ve sosyal kaygı seviyesine sahip akran liderlerin takımlarındaki öğrencilerin genel kimya sınav başarısı genel kimya notu daha düşük olan (BB/CB) ve düşük test ve sosyal kaygı seviyesine sahip akran liderlerin takımlarındaki öğrencilerin genel kimya sınav başarısından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Küçük etki büyüklüğü nedeniyle de pratik bir anlamlılık taşımadığı bulunmuştur. Öğrencilerin dönem sonu notları ve lider özellikleri incelendiğinde ise, düşük seviyeli sürekli kaygısı olan liderlerin takımlarında orta seviyede sürekli kaygısı olan liderlerin takımlarındakine göre dönem sonu başarı notu yüksek (CB ve daha yüksek) olan öğrenci yuzdesinin daha fazla olduğu görülmüştür. Fakat bu farklılığın istatiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, ALTÖ uygulamalarına akran lider seçilirken yuksek bir not dilimine sahip olmasının yanında sürekli, test ve sosyal kaygı seviyeleri de dikkate alınmalıdır. Çünkü ALTÖ modelinin temelinde liderin rehberliğinde soru çözümü ve bunların takım içerisinde tartışılması bulunmaktadır.
Citation Formats
N. E. Eren Şişman, C. Çiğdemoğlu, and Ö. Geban, “Akran Liderliğinde Takım Öğrenmesi Modeli İle Eğitim Gören Mühendislik Öğrencilerinin Genel Kimya Başarısının Akran Liderlerin Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi,” presented at the 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018, Denizli, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76843.