Akran Liderli Takım Öğrenme modeli ile kimya öğretmen adaylarının problem yazma ve problem çözme becerilerinin incelenmesi

2018-12-31
Geban, Ömer
Çiğdemoğlu, Ceyhan
Bu çalışmanın amacı, ALTÖ modeli çerçevesinde fen öğretim yöntemleri I dersini alan öğretmen adaylarının çalıştay problemleri yazma ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Özellikle öğretmen eğitiminde bu modelin etkinliği ve akran lider olarak pedagojik alan bilgisine sahip olan öğretmen adaylarının kullanılmasının henüz uygulama olanağı bulamamış olması bu çalışılmayıda cazip kılmaktadır. Kimya öğretmen adaylarının akran liderli takım öğrenmesi modelini ileride öğretmen olduklarında lise ortamında uygulayabilmelerine yönelik farkındalık kazanılması da amaçlanmaktadır. Ayrıca, takım olarak çözülebilecek problem oluşturabilmeleri ve bu problemlemleri çözme becerilerini artırmayı hedefleyen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılacaktır. Uygulama ilk olarak, üçüncü sınıf olan kimya öğretmen adaylarının zorunlu dersi olan fen öğretim yöntemleri I (SSME 511) dersinde yapılacaktır. Uygulamadan önce öğrenciler bilgilendirilecek ve bazı ankatler uygulanacak daha sonrada , ALTÖ modeli ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Sonra, örnek problemler incelecek ve iyi bir promlemin özelliklei tartışılacaktır. Daha sonra, bir öğretmen rolüyle kendileri belirlenen bir kimya konusunda promlem oluşturacaklar ve akran lider olarakta belirlenen gruplarda problem çözümleri gerçekleştirilecektir. Veriler öğretmen adaylarından hazırladıkları ders planları, örnek problem çözme uygulamalarının gözlem ve video kaydıyla, ankat ve mülakatlarla toplanacaktır.

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Bu çalışma kapsamında, 2012 Güz döneminde 60-66 aylık okul öncesi dönem çocuklarına (N=18) uygulanan sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının onların insan-çevre ilişkisi ile ilgili algılarına uygulamayı takip eden sene sonunda etkisinin hangi ölçüde devam ettiğini ortaya koymak amacıyla boylamsal takip çalışması yapılacaktır. Önerilen bu çalışma daha önce 2012 Güz döneminde tamamlanan eğitim programına katılan çocukları kapsayacak ve katılımcıların insan-çevre ilişkisine yönelik algılarını ortaya ko...
Okul Öncesi Dönem Çocuk Dergilerinde Yer alan Etkinliklerde Blişsel İstem Seviyelerinin Uygulamalı Olarak Incelenmesi
Ubuz, Behiye; Ata Aktürk, Aysun(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] tarafından aylık olarak yayınlanan ve 36-72 aylık çocukları hedef alan Meraklı Minik isimli çocuk dergisindeki görevlerin bilişsel istemler açısından incelemektir. Ayrıca, farklı bilişsel istemler altında sınıflandırılan görevler 10-15 tane çocukla yüz yüze görüşme yapılarak test edilecektir. Bu bağlamda, bu çocuk dergisinin başlangıç yılı olan 2007’den itibaren 2017 yılının sonuna kadar yayınlanan 132 sayısı incelenecektir. Bu sa...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Zanaatkarlığın Sınıf ve Etnisite Bağlamında Çözülüş ve Dönüşümünde İki Hat: Mardin ve Trabzon’daki Altın ve Gümüş İşlemeciliği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2015-12-31)
Bu araştırmada incelenecek olan altın ve gümüş işleme zanaatlarının geçmişe dair belleksel dökümü ve bugünün içinde konumlanışı, kapitalist modernleşme ve endüstrileşme süresince geçirdiği tahrifat ya da çözülme nedenlerinin anlaşılmasına kaynaklık etmektedir. Bu zanaatların geçirdiği dönüşüm, zanaatın Mardin ve Trabzon serüveni göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyet Türkiye’sinin ulus-devlet inşa sürecinde gayrimüslimlere yönelik politikalarının ve bu bağlamda ekonominin ve toplumun Türkleştirilmesi ve ...
Citation Formats
Ö. Geban and C. Çiğdemoğlu, “Akran Liderli Takım Öğrenme modeli ile kimya öğretmen adaylarının problem yazma ve problem çözme becerilerinin incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59800.