Sınıfta zorbalık olduğunu öğretmen farketmezse !

2018-12-31
Taneri, Pervin Oya
Şahin, Ayşegül
Zorbalık, şiddet, saldırganlık ve çatışma kavramlarının sık sık birbirinin yerine kullanılması, okullarda görülme sıklığının artmasına rağmen zorbaca davranışların tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Alan yazında zorbalık ve şiddet saldırganlığın bir çeşidi (Olafsen & Viemero, 2000) ve alt sınıfı (Espelage, 2014) olarak tanımlanmaktadır. Okullarda öğrenciler arasında ortaya çıkan istenmeyen davranışlardan biri de zorbalık davranışlarıdır. Alan yazında yaygın olarak kullanılan Norveç’li bilim insanı Dan Olwes’un zorbalık tanımıdır. Olweus zorbalığı ‘bir öğrenci, bir veya birden fazla öğrencinin olumsuz davranışlarına, tekrarlı ve sürekli bir şekilde maruz kalıyorsa zorbalığa maruz kalmıştır ve kurban olmuştur’ şeklinde tanımlamaktadır. Zorbalığı şiddetten ayıran en temel özellik zorbalıkta güç̧ dengesizliği söz konusu olmasıdır. Diğer bir deyişle, birbirine denk ya da benzer güçteki bireyin kavga etmesi, daha güçsüz olanın kendini koruma amacıyla güçlü olana vurması şiddet olarak tanımlanır. Çünkü bu durumda uygulanan fiziksel şiddette kasıtlılık (zarar verme amacı), süreklilik ve güç dengesizliği özellikleri bulunmamaktadır (Koç, 2006; Olweus, 1999; Pişkin, 2002). Akran zorbalığı ve siber zorbalık, çocuklar ve gençler arasında yaygın bir fenomendir. Zorbalık, zaman içinde tekrarlanan saldırgan davranışlar, kasıtlı zarar verme ve taraflar arası güç dengesizliği ile karakterize olan kişilerarası ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Zorbalıkta tek bir kişi veya bir grup, kendini kolayca savunamayan bir kişiye kasıtlı olarak saldırgan davranır. Zorbalık haftalarca, aylarca ve hatta yıllar boyunca tekrarlanabilir (Cantone, Piras, Vellante ve ark. 2015) Yaygın kanıların aksine zorbalığın görülme sıklığında cinsiyetler arasında belirgin farklılıklar yoktur. Her türlü zorbalık hem oğlanlarda hem de kızlarda görülmektedir. Araştırmalara göre zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yüzde 75’i ilerleyen zamanlara zorbalık yapmaktadır (Heath, Dyches & Prater, 2013). Bu bakımdan akran zorbalığının hoş görülecek ve görmezden gelinecek bir sorun olmadığının anlaşılması sorunun ele alınması ve çözülmesi için atılacak önemli adımlardan biridir. Bu nedenle bu çalışmada, akran zorbalığını fark etmede ve önlemede en önemli bileşenlerden olan öğretmenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlamıştır ve aday öğretmenlerin farkındalıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (16 - 17 Kasım 2018)

Suggestions

Trafikte engelli sürücülere yönelik tutumlar: Mülakat sonuçlarının içerik analizi
Bakır, Besime Anıl; Öz, Bahar (null; 2015-12-08)
Literatürde engelli bireyler ile ilgili çalışmalar uzun zamandır öne çıktığı halde yaşamın en aktif alanlardan biri olan trafik ortamında engelli sürücülüğü anlamayı amaçlayan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, engelli olan ve olmayan sürücülerin, engelli sürücülere yönelik tutumlarını anlamak, ilerleyen zamanlardaki uygulama ve çalışmalara bu bilgilerle veri sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür temelinde oluşturulmuş 14 soru kapsayan yarı yapılandırılmış mülakatlar hazırlanmıştır. Mülakatl...
Okullarda Kriz ve Karar Verme
Gökalp, Gökçe (Pegem A Yayıncılık,, 2016-12-01)
Örgütlerin yaşadığı krizler örgütün amaçları ve varlığını tehdit eden, örgütün risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu ve örgütün ani tepkisini gerektiren, planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen, gerilimli durumlar¨ olarak açıklanmıştır. Erdur-Baker’ın (2014) belirttiği gibi, bir durumun kriz olarak nitelendirilmesi için kriz durumunun ardından, göreceli olarak stres yaşanması ve genelde kullanılan başa çıkm...
Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Yabanci Dil Olarak İngilizce Dersi Öğretmen Rehber Kitapçiği
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Orçan, Fatih; Dinç Topal, Zuhal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli yabancı dil eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önem...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Citation Formats
P. O. Taneri and A. Şahin, “Sınıfta zorbalık olduğunu öğretmen farketmezse !,” presented at the Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (16 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77359.