Köyceğiz Gölü Tabanındaki Çökellerin Jeokimyasal Özelliklerinin Alansal Dağılımının İncelenmesi ve Sualtı Jeotermal Kaynakların Bu Özelliklere Etkisi

2015-04-10
Ankut, Zeynep
Avşar, Ulaş
Avşar, Özgür
Kurtuluş, Bedri
Arslan, Şebnem
Güleç, Nilgün Türkan
Niğde ili Altunhisar ilçesi güneybatısında yapılan çalışmalar Akçaören, Eskiakçaviran, Yakacık ve Çömlekçi yerleşim yerlerini içine almaktadır. Alanda en altta Miyosen yaşlı Keçikalesi volkanitleri’ne ait andezit, bazaltik andezitler, Balcı volkanitleri’ne ait altere lav, tüf ve piroklastiklerle, İnsuyu Formasyonu’na ait kırıntılı birimler, kireçtaşı ve ignimbiritler bulunur. Üzerlerine Açısal uyumsuzlukla Pliyosen yaşlı Yuvaköy volkanitleri’ne ait andezitik lav, tüf, aglomera, lahar ve ignimbiritler gelir. Bu formasyonun da üzerine Pleyistosen yaşlı Keçiboyduran volkanitleri’ne ait andezit, bazaltik andezit ve piroklastikler, Karataş volkanitleri’ne ait bazalt, bazaltik curuflar ve Hasandağı volkanitlerine ait beyaz renkli kül, tüf, volkanik kum, andezitik çakıl, blok ve küller gelir. En üste de üzerlerine Uyumsuzlukla Güncel maar piroklastikleri’ne ait gri, siyah renkli, ince katmanlı base surge yapılı piroklastiklerle, yamaç molozuna ait blok, çakıl ve kumlarla alüvyonlar gözlenmektedir. Çalışma alanında önceki yıllarda özel sektör tarafından farklı amaçlarla açılan sondajlarda düşük ve orta sıcaklıklarda jeotermal akışkan elde edilmiş fakat doğrudan jeotermal enerji aramalarına yönelik herhangi bir etüt çalışması yapılmamıştır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu çalışma alanında alınan jeotermal enerji arama ruhsat sahalarında 2013 yılında jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları başlatılmıştır. Jeolojik çalışmalar kapsamında 1/25.000 ölçekli detay jeotermal jeolojisi ve ağırlıklı olarak tektonizma çalışmaları yapılmıştır. Jeolojik çalışmalar ışığında belirlenen hatlar boyunca jeofizik rezistivite ve MT (manyetotellürik) çalışmaları planlanmış ve uygulanmıştır. Hidrojeokimyasal çalışmalar kapsamında ise çalışma alanından alınan su numunelerinde ayrıntılı jeokimyasal analizler yapılmış; ayrıca alandaki kuyu ve kaynakların fiziksel parametreleri yerinde ölçülmüştür. Planlanan ve büyük oranda uygulanan bu çalışmaların tamamı birlikte değerlendirilerek jeotermal açıdan anomali veren ve potansiyel oluşturabilecek alanlar belirlenmiştir. Bu çalışmalar ışığında söz konusu alanlarda bir jeotermal sondajın ekonomik olabilirliği ile ilgili yorumlar yapılabilecektir. Bu çalışma mali olarak TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 112Y137).
Citation Formats
Z. Ankut, U. Avşar, Ö. Avşar, B. Kurtuluş, Ş. Arslan, and N. T. Güleç, “Köyceğiz Gölü Tabanındaki Çökellerin Jeokimyasal Özelliklerinin Alansal Dağılımının İncelenmesi ve Sualtı Jeotermal Kaynakların Bu Özelliklere Etkisi,” presented at the 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı (6 - 10 Nisan 2015), Ankara, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78172.