Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi

Download
2019-12-01
Öztürk, Nilay
Yılmaz Tüzün, Özgül
Çakır Yıldırım, Birgül
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları şunlardır: STEM Öğretimi Öz-Yeterlik Ölçeği, Tanımlayıcı Bilgiler Anketi ve Görüşme Protokolü. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, dersi alan öğretmen adaylarının STEM öğretimi öz-yeterlik inançları kuvvetlenmiştir. STEM öğretimine yönelik görüşlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan odak grup görüşmelerine göre ortaya çıkan kategoriler ise; (a) STEM algısı, (b) STEM’i gelecek derslerde kullanma, (c) materyal kullanımı, (d) geliştirilen bilgi ve beceriler ve (e) anlamlı öğrenme olmuştur. Çalışmanın sonuçları ilgili çalışmalarla karşılaştırılıp tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Trakya Eğitim Dergisi

Suggestions

Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
Multilevel investigations of students’ cognitive and affective learning outcomes and their relationships with perceived classroom learning environment and teacher effectiveness
Yerdelen, Sündüs; Sungur Vural, Semra; Department of Elementary Education (2013)
The purpose of this study was to investigate the interrelations among 7th grade students’ Science Achievement, self-regulation in science class, perceptions of classroom learning environment, and science teachers’ beliefs and occupational well-being. This was a nationwide cross-sectional study in which 8198 seventh grade students and their 372 science teachers in Turkey participated. Several Hierarchical Linear Modelling analyses were employed to analyze the student-level and teacher-level variables. While ...
Students nature of science views regarding gender, grade level and learning environment perceptions
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The purpose of this study was to assess middle school students’ Nature of Science (NOS) views in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions in science classes. The sample included 608 middle school students (289 boys and 319 girls) from Grade 7 (n = 286) and Grade at (n =322) attending public schools located in Yenimahalle and Sincan districts in Ankara. The Background Characteristics Survey, The Students’ Views of Nature of Science (SVNOS) and “What is Happening in this Class (WI...
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Citation Formats
N. Öztürk, Ö. Yılmaz Tüzün, and B. Çakır Yıldırım, “Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi,” Trakya Eğitim Dergisi, pp. 649–665, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78415.