Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirliği ve Geçerliği

2005-01-01
Gürbüz, Bülent
Koçak, Mehmet Settar
Lam, Eddie Tc
The purpose of Ihis study is lo lesl (he reliability and validily of ıheTıırkish version of the Service Qualily Assessment Scale (SQAS). The participants of (his study consist of 636 health-fıtness club’s menıbers. The Conlirnıatory Faclor Analysis (CFA) has been used to cxaıııine the facUır slructure of the SQAS instrument. İt has been concluded (hat ali of the poodness-of-fıl indices of both the expcctation and perception model \vere admissible, with the perception model being slightly beller ıhan the expectation model. The composite reliability and variance ex!ractcd has also been calculated for expectation and perception model. Analysis indicated that CR values are ali abovc .70 for both expectation model and perception model.
Eğitim ve bilim

Suggestions

Reliability and validity of the Turkish version of the service quality assessment scale
Gürbüz, Bülent; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2003)
The purpose of this study was to test the reliability and validity of the Turkish version of the Service Quality Assessment Scale (SQAS). The participants of this study constituted of 338 male (53.1%) and 298 female (46.9%) health-fitness club̕s members. The Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to examine the factor structure of the SQAS instrument, which assess the service quality of health-fitness clubs. Six-factor model of SQAS was analyzed based on the Maximum Likelihood (ML) estimation method. T...
Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yapar, Ahmet; İnce, Mustafa Levent (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Türkçe’ ye çevrildikten sonra Ankara ilinden 14-22 yaş aralığında 171’i erkek (%57,8), 125’i kadın (%42,2) olmak üzere toplam 296 sporcuya uygulanmıştır. Katılımcıların 124’ü Basketbol (%42), 59’u Yüzme (%20), 58’i Badminton (%19) ve 55’i Atletizm (%19) branşlarındandır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’l...
A balanced scorecard model for the performance measurement of enterprise resource planning imlementation
Arık, Ayşe Gül; Onay, Lamia Zeynep; Department of Business Administration (2006)
In this study, the applicability of the Balanced Scorecard Framework, developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton in 1992 for measuring performance at the organizational level or the business unit level, to performance measurement during the implementation phase of Enterprise Resource Planning (ERP) systems is investigated. A model based on the Balanced Scorecard Framework is presented with sample indicators for each of the four perspectives -Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Busin...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
An Ontology-based expert system to detect service level agreement violations
Karamanlıoğlu, Alper; Alpaslan, Ferda Nur; Department of Computer Engineering (2017)
In this thesis, an expert system developed with an ontology-based approach to detect Service Level Agreement (SLA) violations is presented. Ontologies represent explicit formal specifications of the concepts in a particular domain and the relationships among them. Expert systems, however, are frequently employed with ontologies because of their reasoning capabilities. The widespread use of SLAs in various areas complicates SLA management and in particular the detection of violations. Although it is necessar...
Citation Formats
B. Gürbüz, M. S. Koçak, and E. T. Lam, “Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirliği ve Geçerliği,” Eğitim ve bilim, pp. 70–77, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78464.