Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması

2014-01-01
Yapar, Ahmet
İnce, Mustafa Levent
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Türkçe’ ye çevrildikten sonra Ankara ilinden 14-22 yaş aralığında 171’i erkek (%57,8), 125’i kadın (%42,2) olmak üzere toplam 296 sporcuya uygulanmıştır. Katılımcıların 124’ü Basketbol (%42), 59’u Yüzme (%20), 58’i Badminton (%19) ve 55’i Atletizm (%19) branşlarındandır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’li Likert derecelendirme içermektedir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacı ile elde edilen verilerle önce açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yüklenmelerine bakılmıştır. Ardından açımlayıcı faktör analizinde belirtilen faktörlerin modele uygunluğunu test etmek üzere veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları özgün ölçek ile tutarlılık göstererek maddeler 7 boyut altında toplanmıştır. Bu 7 faktör toplam değişkenliğin % 68.29’unu açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında ( F2/sd = 3.630, NFI = 0.90, RMSEA= 0.071, CFI =0.98 ve IFI = 0.92, GFI= 0.91. ) 7 faktörlü bir modelle kabul edilebilir bir uygunluk gös- terdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin 7 boyutunun Cron- bach alfa değerleri .79 ile .87 arasındadır. Bu sonuçlar, Türkçe SADDÖ’nün iç tutarlık ve yapı geçerliği açısın- dan ilgili araştırmalarda kullanılmaya uygun olduğunu göstermiştir.
Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
Temel Empati Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Topcu, Çiğdem; Erdur Baker, Özgür; Çapa Aydın, Yeşim (2010-09-01)
Araştırmanın amacı, Temel Empati Ölçeği’nin (TEÖ; Jolliffe ve Farrington, 2006) Türkçe uyarlamasını yapıp, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları incelemektir. Yirmi maddeden oluşan ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve İngilizce’ye geri çevirisi yapılmıştır. Maddeler 6 öğrencilik odak grubu ve iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Son haline getirilen ölçek 13-21 yaş arası öğrencilerden oluşan 358 ve 359 kişilik iki ayrı çalışma grubuna uygulanmıştır. İlk çalışma grubu verileriyle yapılan doğrulayıcı faktö...
Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirliği ve Geçerliği
Gürbüz, Bülent; Koçak, Mehmet Settar; Lam, Eddie Tc (2005-01-01)
The purpose of Ihis study is lo lesl (he reliability and validily of ıheTıırkish version of the Service Qualily Assessment Scale (SQAS). The participants of (his study consist of 636 health-fıtness club’s menıbers. The Conlirnıatory Faclor Analysis (CFA) has been used to cxaıııine the facUır slructure of the SQAS instrument. İt has been concluded (hat ali of the poodness-of-fıl indices of both the expcctation and perception model \vere admissible, with the perception model being slightly beller ıhan the exp...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması
Tabak, Akif; Kızıloğlu, Ali; Türköz, Tolga (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-4-1)
Bu çalışma, Örtülü Liderlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları sunmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmaları Türkiye’nin farklı bölgelerinde değişik demografik gruplara dâhil katılımcılardan oluşan üç farklı örneklemden (n=117, n=384, n=694) elde edilen veriler ile üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, küçük bir pilot çalışma grubu ile maddelerin geçerliği test edilmiştir. İkinci örneklem grubu ile ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. B...
Citation Formats
A. Yapar and M. L. İnce, “Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması,” Spor Bilimleri Dergisi, pp. 203–212, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75175.