Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü

Download
2020-12-01
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernizasyon projelerinden biri olan kültürparklar, barındırdıkları eğlence tesisleri ve rekreasyonel faaliyetleri ile çağdaş yaşam modelini kentsel yeşil alanda temsil etmişlerdir. Halkı eğitmek ve aydınlatmak için ulusal idealleri ve Cumhuriyet modernitesini sembolize eden kültürparklar, serbest zaman aktivitelerinin sosyal ve kültürel pratiklerle içselleştirildiği yeni mekânsal arayışların ürünleridir.Türkiye’de 1930’larla birlikte modernitenin yansıması olarak pek çok kentte yaygınlaşan kültürpark fikri, kültürel normların ve sosyal davranışların batılı yaşam tarzını inşa ettiği kamusal alan olarak süregelmiştir. Bu çalışma Konya Kültürpark’ı, tarihsel ve mekânsal gelişimi çerçevesinde ileri dönem kültürparkların bir örneği olarak Türkiye’deki siyasi ideolojiler üzerinden algılanma biçimleri ve çağrışımları ile birlikte incelemektedir. Çalışma, kendinden önceki örneklere dayanarak 1960 ve 70’lerin modern dilinin yansıması olarak oluşturulan Konya Kültürpark’ı, aynı alanda 2008 yılında dönüştürülerek yeniden üretilen bir kültürpark ile karşılaştırmakta ve farklılıklarını ortaya koymaktadır. Konya Kültürpark’ın modernleşme politikaları doğrultusunda şekillenmesi ve mekânsal temsiliyete ilişkin pratiklerin mekân siyaseti üzerinden sosyo-kültürel bağlamda dönüşümü bu çalışmada eleştirel bir yaklaşımla irdelenmiştir. Böylece Konya Kültürpark’a ilişkin mimari dil, biçim, politik söylemler ve toplumsal pratikler kıyaslama yapılarak incelenmiştir

Suggestions

Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan
Basa, İnci (2017-01-01)
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültür...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Canlandırma, Yerinden edilme, Yerine konma: Politik Mülksüzleştirmenin müşterek mekanları olarak Dede Bahçesi ve Kültürpark
Topçuoğlu, Feyza (2021-12-24)
Kentsel yeşil alanın erken Cumhuriyet dönemiyle birlikle modernizasyon projelerinden biri olan ve farklı kentlerde örneklerine rastladığımız kültürparklar 21. yüzyılın pratikleriyle birlikte pek çok değişime uğramıştır. Serbest zaman aktivitelerinin ve yeni mekansal arayışların sosyal ve kültürel pratiklerler içselleştirildiği örneklerinden biri de Konya Kültürpark projesidir. Temelleri Dede Bahçesi tarım alanı meyve ve nebatat bahçelerine dayanan alan 1960 ‘lı yıllarda yeniden çehrelendirilerek Konya Kültü...
Ahlak dışı nesneler: Ulus’ta kentsel dönüşümün psikocoğrafyası
Taşdizen, Burak; Kaygan, Harun (2016-12-01)
Bir zamanlar genç Cumhuriyet’in siyasi ve ekonomik merkezi olan Ankara’daki Ulus semti, kentin hem cumhuriyetçi hem de manevi geleneklerine ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir. Önce gecekondularla sarılmış, sonrasında Kızılay’ın, başkentin yeni ekonomik merkezi olmaya başlamasıyla geri plana itilmiş semt, düşük gelir gruplarına terk edilmiştir. Günümüzde Ulus’un kendine özgü, çok katmanlı karakteri, kentteki önemli bir dini alan olan Hacıbayram’ın temsil ettiği manevi ve ahlaki değerleri gölgede bıraktığı i...
Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Citation Formats
F. Topçuoğlu, “Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü,” İdealkent, pp. 1487–1516, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78539.