Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri

2016-11-01
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine aynı sosyolojik yaklaşım, toplumdaki “ödüllerin”(makam, mevki, gelir vb.) bireylerin sahip olduğu bilgi, kabiliyet ve başarılara göre paylaştırıldığını iddiasına dayanmaktadır. Bu idealize edilmiş eğitim ve toplum tasvirinde, eğitimleri sonunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren bireyler, toplumda ekonomik ve sosyal yönden avantajlı bir hayat sürmeleri yüksek bir olasılıktır. Parsoncu sosyolojinin bu iddiasına paralel olarak Türkiye gibi merkeziyetçi eğitim sistemlerine sahip ülkelerin de temel iddiası toplumdaki tüm bireylerin eğitim hizmetinden eşit düzeyde faydalandırıldığıdır. Diğer bir ifade ile merkezi eğitim sistemleri her bir öğrenciye aynı eğitim imkânını eşit düzeyde sunduğu iddiasında bulunur. Ancak eğitim erişim konusunda Parsoncu eğitim anlayışının çizdiği bu tablonun, merkezi eğitim sistemi olsun olmasın yaşanan eğitim deneyiminden oldukça uzak kaldığını söylemek mümkündür. Bu iddianın aksine dünyadaki en temel sorunlardan biri nitelikli eğitim hizmetlerine erişimdir. Sunulan eğitim hizmetinden bazı toplum kesimlerinin daha fazla yararlanırken, diğer toplum kesimleri ya erişim imkanı bulamamakta veya erişim imkanı bulsa daki bu eğitim …
11. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (12 - 14 Mayıs 2016)

Suggestions

Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını etkiledi. Küreselleşme sürecinin hızlı yayılması ve neo-liberal dönüşüm, okul finansmanı, eğitim sektöründe çalışanların hakları, müfredat geliştirilmesi, özelleştirme ve okul ve çevre ilişkileri gibi birçok alanda kökten değişimi...
Türkiye'de denetleme cezalar ve trafik güvenliği göstergeleri arasındaki ilişkiler 2008 2012 yılları analizi
Sümer, Nebi; Kaygısız, Ömür (2015-01-01)
Türkiye'de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008
Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Sosyolojik açıdan, farklı etnik grupların birbirlerine olan sosyal sınırlarını kültürlerarası evlilik göstergeleri yansıtmaktadır. Bu eksende daha önce gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda (Gündüz Hoşgör & Smits, 2002), Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki kültürlerarası evliliklerdeki eğilimleri 1993 ve 1998 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verilerini analiz ederek incelemiştik. Analiz Türkler ve Kürtlerin kendi etnik grupları içerisinde evlendiğini, ancak bu eğilimin giderek azaldığını, Türkler ve Kürtl...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl(2017-12-31)
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde fakülte statüsünde yapılandırılmış olan Eğitim Fakültelerinin makro düzeydeki politikalar ile ilişkisi ve mikro düzeyde ise kurumsal dinamikleri incelenmelidir. Bu proje eğitim süreçlerini toplumsal alanın ilişkiler ağından soyutlamadan ve kurumsal yapının inşa s...
Citation Formats
Y. Kondakçı, M. Zayim Kurtay, and H. H. Şenay, “Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri,” presented at the 11. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (12 - 14 Mayıs 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79194.