Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme

2018
Endüstriyel tasarım eğitiminde, tasarım öğrencilerinin projelerini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Ürün geliştirme sürecinde kullanılan temsil araçları (çizim, yazı, grafik, taslak maket, üç boyutlu model ve benzeri) tasarım projelerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Kullanılan bu temsil araçları, süreçte birbirlerini desteklemekte, tasarım projelerinde geliştirilen ürünlerin özelliklerinin (ürün formu, ürün mekanizması, kullanıcı arayüzü ve benzeri) gelişim sürecini ve masa kritiklerini farklı açılardan etkileyebilmekte ve projelerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisans dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet projesi dersi özelinde, tasarım sürecinde kullanılan temsil araçları ile bu araçların masa kritikleri ve ürün geliştirme süreci üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 20 öğrencinin tasarım süreçlerinin izlendiği bir araştırma kurgulanmıştır. Öğrenciler, ön fikir geliştirme aşamalarından itibaren final sunumlarına kadar toplam on aşamada gözlemlenmiş ve öğrencilerin sürecin farklı aşamaları için ürettikleri çıktılar derlenmiştir. Gözlem sırasında öğrencilerin kullandıkları temsil araçları, geliştirdikleri ürün özellikleri, ürün özelliklerinin seviyeleri ve aldıkları geri bildirimler not edilmiştir. Toplanan veriler sınıfandırılarak her öğrenci için tasarım süreçlerini ve kullandıkları temsil araçlarını hafta bazında yansıtan çizelgeler oluşturulmuştur. Bu çizelgelerde ürün geliştirme sürecinde ortaya konan ürün özellikleri (kullanım senaryosu, mekanizma, boyut, arayüz, detay ve benzeri), bu özelliklerin hangi temsil araçlarıyla ifade edildikleri ve bunların masa kritiklerindeki geri bildirimlere olan yansımaları saptanmıştır. Bu ürün özellikleri farklı temsil araçları birbirlerini destekleyecek şekilde kullanılarak ifade edildiklerinde, masa kritiklerindeki verimin arttığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda dijital araçların kullanımının ürün geliştirme sürecinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, bildiride ürün geliştirme sürecinde kullanılan temsil araçlarının, geliştirilen ürün özelliklerinin ve masa kritiklerinde sürdürülen karşılıklı etkileşimin aralarındaki etkiler tartışılmış ve endüstriyel tasarım eğitimi sürecine yönelik çıkarımlar ortaya konmuştur.

Suggestions

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Verilen Dış Kökenli Derslerin Endüstriyel Tasarım Disiplininin Karakterine Göre Revize Edilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Kaleli, M. Celaleddin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde mesleğe özgü derslerin yanında, öğrenciyi proje derslerine hazırlayan ve yetkin endüstri tasarımcısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen destek dersleri de okutulmaktadır. Bu dersler köklerini plastik sanatlar, mimarlık ve mühendislik gibi, oluşumunu endüstri ürünleri tasarımı disiplininden daha önce tamamlamış disiplinlerden almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin, Türkiye’de görece daha genç olan endüstri ürünleri tasarımına göre değil, köklerini aldıkları diğer disiplinler...
Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Tasarım Öge ve İlkelerini Yansıtması Üzerine Bir Durum Çalışması
Kapkın, Engin; Kapkın, Zeynep Baskıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Temel tasarım, çağdaş tasarım eğitiminde genelde ilk yılda yer alan ve kökleri Bauhaus geleneğine dayanan giriş dersidir. Dersin temel programını doğal ve yapay olgularda var olduğuna inanılan tasarım öge ve ilkeleri oluşturur. Bu derste tasarımın temel bilgi, beceri ve vizyonu aktarılır, ve öğrencilerden bu birikimi eğitimleri süresince uygulamaları beklenir. Öğrenciler bu kavramları kullanarak görsel çözümler üretir ve sunar. Sunumun ortak bir dili sözel veya yazılı olarak yansıtması tartışma fırsatının o...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde ‘Açık-Kaynak-Tasarım’ Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlanma Örneği
Ovacık, Mine; Merter, Sevi; Gençtürk, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Geleneksel tasarım eğitimine eleştirel bir gözle baktığımızda; temelinde, stüdyo kritikleri, jüri değerlendirmesi ve sonuçta eğitmenin not verdiği, hiyerarşik, demokratik olmayan bir eğitim ilişkisi görüyoruz. Bu hiyerarşinin, öğrencileri edilgenleştiren bir etkileşim biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu etkileşimde, öğrencinin, eğitmenin etkenliğine ve dersin gereklerine, not sistemine bağımlı kaldığını ve edilgenleştiğini izleyebiliyoruz. Bu hiyerarşik ilişkinin olumsuz bir öğrenci psikolojisi yaratığını; kavr...
Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Bakış Açısından Otomotiv Endüstrisinin Teknik Bilgi ve Tasarımcı-Mühendis İlişkisi Üzerinden Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi
Kaygan, Pınar (2018-05-01)
Bu çalışma, endüstriyel tasarım öğrencilerinin gözünden otomotiv sektöründeki toplumsal cinsiyet ilişkilerini araştırmaktadır. Son sınıf stüdyosunda sanayiyle işbirliği içerisinde yürütülen iki otomotiv projesi üzerinden yürütülen çalışmanın amacı, öğrencilerin bu projelerle edindikleri deneyimler ışığında, alanyazında erkek egemen olduğu ve ‘erkeğe uygun’ algılandığı belirtilen otomotiv sektöründe kendilerine nasıl bir gelecek gördüklerini anlamaktır. 20 kadın ve 11 erkek öğrenciyle yapılan görüşmeler iki ...
Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Endüstriyel Tasarım Süreçleri
Öztoprak , Aydın; Karahanoğlu, Armağan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Savunma sanayi endüstriyel tasarım süreçleri, gizlilik, düşük imalat sayıları ve yüksek seviyede standardizasyon gibi gereklilikleri ile yazında yer alan endüstriyel tasarım süreçleriyle farklılaşmaktadır. Sektörde endüstriyel tasarım süreçlerine dair araştırmalar bulunmakla beraber, ülkemizde faaliyet gösteren sektör kuruluşlarında yürütülen endüstriyel tasarım süreçlerine dair güncel bir araştırma, bilgimiz dâhilinde yapılmamıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren ürün geliştirme ve imalat firmaları...
Citation Formats
A. Karadoğaner and N. A. G. Z. Börekçi, “Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 511, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.