Endüstriyel tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarım: anlatı ve canlandırma temelli bir tasarım yöntemi önerisi

2018
Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecine katılımcı olarak davet edilmesi, bu özel kullanıcı grubu hakkında bir anlayış geliştirmek açısından önem taşır. Bu çalışma, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım sürecinin erken aşamalarını ele almaktadır ve çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım lisans öğrencilerine yardımcı olacak bir ortak-tasarım yöntemi önermek- tedir. Alan çalışmasında, tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarıma yönelik “Acaba-Nasıl” (I-Wonder-How) adlı bir yöntem geliştirilmiş, daha sonra bir endüstriyel tasarım lisans stüd- yosu dersi kapsamında bu yöntemin uygulaması yapılmıştır. Alan çalışması, 􏰈1 endüstriyel tasarım öğrencisi ve 24 ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi ile birlikte gerçekleştirilen bir ortak- tasarım etkinliğini içermektedir; ayrıca, etkinlik sonrasında, tasarım öğrencilerinin çocuklarla çalışma deneyimlerini ve kullanılan ortak-tasarım yöntemi hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla 24 tasarım öğrencisiyle yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen ortak tasarım yönteminin, çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım öğrencilerine yardımcı olduğu görülmüştür. Öte yandan, tasarım öğrencilerinin ortak tasarım etkinliği sırasında ve etkinlik sonrasında tasarım sürecinde yaşadıkları güçlükler, yöntemin iyileştirilmesi gereken yönlerine işaret etmektedir. Bildiride, bu çalışmada geliştirilen ortak- tasarım yönteminin tasarım eğitiminde kullanımına, içeriğine ve uygulama sürecine yönelik öneriler sunulmaktadır.

Suggestions

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde ‘Açık-Kaynak-Tasarım’ Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlanma Örneği
Ovacık, Mine; Merter, Sevi; Gençtürk, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Geleneksel tasarım eğitimine eleştirel bir gözle baktığımızda; temelinde, stüdyo kritikleri, jüri değerlendirmesi ve sonuçta eğitmenin not verdiği, hiyerarşik, demokratik olmayan bir eğitim ilişkisi görüyoruz. Bu hiyerarşinin, öğrencileri edilgenleştiren bir etkileşim biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu etkileşimde, öğrencinin, eğitmenin etkenliğine ve dersin gereklerine, not sistemine bağımlı kaldığını ve edilgenleştiğini izleyebiliyoruz. Bu hiyerarşik ilişkinin olumsuz bir öğrenci psikolojisi yaratığını; kavr...
Endüstriyel Tasarım Malzeme Deneyim Labaratuarı Altyapı Projesi.
Pedgley, Owaın Francıs(2013-07-01)
Ürün tasarımı, belli istek ve ihtiyaçlar dizisini en kabul edilebilir şekliyle ve en pratik biçimde karşılayacak ürünlerin (genellikle artefaktlar ve artefakt-hizmet kombinasyonları) yaratılmasıyla ilgilenmektedir. Tasarımcılar sanayinin ürettiği ürünlerin biçimsel niteliklerini belirlerken fonksiyona yatkınlık, işlev, üretim kolaylığı, maliyet, yaratılacak parça sayısı ve bu parçalarda kullanılacak malzemeler gibi konulara odaklanmaktadırlar. Buna ilave olarak ürün tasarımcıları, kullanıcıların deneyimleri...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Verilen Dış Kökenli Derslerin Endüstriyel Tasarım Disiplininin Karakterine Göre Revize Edilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Kaleli, M. Celaleddin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde mesleğe özgü derslerin yanında, öğrenciyi proje derslerine hazırlayan ve yetkin endüstri tasarımcısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen destek dersleri de okutulmaktadır. Bu dersler köklerini plastik sanatlar, mimarlık ve mühendislik gibi, oluşumunu endüstri ürünleri tasarımı disiplininden daha önce tamamlamış disiplinlerden almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin, Türkiye’de görece daha genç olan endüstri ürünleri tasarımına göre değil, köklerini aldıkları diğer disiplinler...
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi
Korkut, Fatma; Yalçıner, Irmak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Görsel anlatım, tasarım tescilinde koruma kapsamını belirleyen en önemli unsurdur. Bu bildiride sunulan araştırma kapsamında, ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım tescil sistemlerindeki hukuki düzenlemeler ve kılavuzlar incelenerek görsel anlatımın özellikleri ve gereklilikleri serimlenmiştir. Bu belgelerin incelenmesinden elde edilen bulguların yürürlükteki ulusal mevzuat açısından geçerliliğine ve tasarım tescili başvurularında görsel anlatıma ilişkin Türkiye’de karşılaşılan sorunların neler olduğuna ...
Citation Formats
S. Umulu and F. Korkut, “Endüstriyel tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarım: anlatı ve canlandırma temelli bir tasarım yöntemi önerisi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 409, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87710.