KRETASE DENIZEL YAMAÇ ISTIFLERININ SEDIMANTOLOJIK ÖZELLIKLERI, MUDURNUGÖYNÜK HAVZASI, ORTA SAKARYA

2018-09-09
Mudurnu-Göynük havzasında yaygın yüzlek veren Soğukçam Kireçtaşı ve Yosunlukbayırı Formasyonları birbirlerinden kalsitürbidit fasiyeslerinin yoğunluğundan ve tiplerinden ayırt edilirler. Yosunlukbayırı Formasyonu kalın tabakalı, kaba taneli kalsitürbidit fasiyesleri ve yer yer küçük ve büyük ölçekli slump yapıları ile karakterize olurken sratigrafik olarak üzerleyen Soğukçam Kireçtaşı ince taneli ve ince-orta tabakalı pelajik kireçtaşı ve yer yer ince-orta taneli kalsitürbidit fasiyesleri ile tanımlanabilir. (Altıner vd., 1991; Yılmaz, 2008; Hu vd., 2012; Yılmaz vd., 2010) Bu iki formasyonu yer yer deniz altı diskordansı ile örten Yenipazar Formasyonu ise silisiklastik türbiditler ile karakterize olmakta ve yer yer su altı kütle akması/heyelanları ve volkanoklastik türbiditler içermektedir (Yılmaz, 2008; Yılmaz vd., 2010; Wolfgring vd.; 2017). Özellikle Üst Kretase (Kampaniyen-Maastrihtiyen) aralığında kaba taneli kanal konglomeraları ve hemen üzerine gelen su altı heyelan çökelleri silisiklastik türbiditler ile ardalanma gösterir ve havzada yay volkanizmasının baskın olduğu dönemde su altı volkanik akıntı çökellerini (aglomera, surge çökeli) çok uzun mesafeli olarak takip etmek mümkündür. Hemen üzerine yine silisiklastik türbidit istiflerini tipik Bauma tipi fasiyeslerle izlemek mümkündür. Bu havzada denizel yamaç istiflerinin özellikleri ve zamansal ve mekansal değişimleri Kretase evriminde farklı tektonik ve denizel değişimlerin kayıtlarını ortaya koymakta önemli rol oynamaktadır.
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, “KRETASE DENIZEL YAMAÇ ISTIFLERININ SEDIMANTOLOJIK ÖZELLIKLERI, MUDURNUGÖYNÜK HAVZASI, ORTA SAKARYA,” Turkey, 2018, p. 23, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sedimantoloji.org/wp-content/uploads/2018/12/6-Bildiri-C396zleri.pdf.