Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması

2007-01-01
Turanlı, Adem Sultan
Yıldırım, Ali
Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimine yaklaşımları ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için sınıf yönetimine yaklaşımları farklı (yüksek ve düşük düzeyde kontrol) olan iki öğretmen seçilmiş Bunların öğrencilerine (n=91), yedi başlık (empati, coşku, öğretim, cesaretlendirme, kontrol, geribildirim ve düzeltme) altında 36 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmenlerin sınıflarını nasıl yönettiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgi toplamak için sınıflarını da gözlemiştir. Anketten elde edilen veriler, yüzde, ortalama ve standart sapma cinsinden çözümlenmiş ve iki öğretmenin sınıfları arasında farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız t-testi uygulanmıştır. Ayrıca gözlemlerden elde edilen veriler, anketten elde edilen verilere dayalı olarak, içerik analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Çözümlemeler, farklı yaklaşım içerisinde olan öğretmenlerin, coşku hariç bütün boyutlarda farklılaştığını göstermiştir. Özetle, öğretmenlerin sınıf yönetimi eğilimleriyle sınıflarını yönetim şekilleri arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıfı Yönetim Davranışları
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, İngilizce öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarına ilişkin beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sımfi'nda İngilizce öğrenen öğrencilerden 161'ine "Tercih Edilen Öğretmenin Sınıf Yönetimi Davranışları Anketi" dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket, duygusal, öğretim ve yönetim boyutu başlığı altında toplam 32 madde içermiştir. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, dil öğretim sınıflarında, öğrencilerin öğretmenle...
The comparison of microstructure and mechanical properties of a low carbon bainitic forging steel after isothermal transformation and direct cooling
Balcılar, Muhammed Mustafa; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-27)
Bainitic forging steels have emerged in recent decades as an alternative to Quench and Temper steels due to their low cost and energy requirements and optimum combination of strength, ductility, and toughness. Although effect of continuous cooling on bainitic forging steels have been studied, the effect of isothermal transformation on microstructure and mechanical properties of microalloyed bainitic forging steels is an open field. A low carbon microalloyed bainitic forging steel is examined in this study, ...
Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü
Altop, Ecem; Solak, Nevin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışmada, düşük sosyo-ekonomik statüdeki (SES) ergenlerin psikolojik iyi oluşlarının ergenlerin varlıklı akranlarıyla ilgili hissettikleri duygularla ve ekonomik eşitsizliğe dair inançlarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ekonomik eşitsizlikle ilgili inançlar bireylerin mevcut ekonomik, sosyal ve politik düzenlemeleri meşrulaştırma ve savunma motivasyonunu konu alan sistemi meşrulaştırma kuramı perspektifinden ele alınmıştır. Duygulardan ise mevcut çalışma bağlamı ile oldukça ilişkili olan iki du...
Çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: Savunma Sanayinde bir araştırma
Tabak, Akif; Türköz, Tolga; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışma, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanmalarına etki eden öz liderlik algılamalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara İlinde kamu ve özel sektör Savunma Sanayi çalışanlarından (N=386) oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile çalışanların öz liderlik algılamalarına göre kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiler ve etkiler araştırılmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması sür...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Citation Formats
A. S. Turanlı and A. Yıldırım, “Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması,” Eğitim ve Bilim, pp. 100–116, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79965.