Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması

2022-2
Konaç, Aslı
Ünal, Çağrı Temuçin
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar ve ergenlik dönemi psikopatolojilerinin açıklanmasında çoklu bellek sistemleri bakış açısının rolüne bu alanda yapılan çalışmaları derleyerek açıklık getirmektedir. Buna göre çoklu bellek sistemleri bakış açısı, her birinin ayrı ve geniş çaplı etiyolojik çalışmaları bulunan psikopatolojilerin ortak yönü olarak bellek ve öğrenme süreçleri ile bu süreçlerin altında yatan nörobiyolojiye vurgu yapmaktadır. Bu ortak yönlerin anlaşılması, özellikle eş tanılı rahatsızlıkların (örneğin; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile Turet sendromu) etiyolojisinin daha iyi açıklanmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte; günümüz teknolojisi yardımıyla çoklu bellek sistemlerinden sorumlu ilgili beyin bölgelerinin uyarılması yoluyla izlenen davranışsal müdahale çalışmalarının, psikopatolojilere özgü semptomların azaltılmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Çoklu bellek sistemlerini esas alarak geliştirilen ve farklı tanı gruplarını hedef alan benzer müdahalelerin etkililiğinin ileriki araştırmalar ile test edilmesi gerekmektedir.

Suggestions

Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarılarına Etkisi
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2005-01-01)
Bu çalışmanın amacı Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretim ve geleneksel öğretirnin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına etkisinin saptanmasıdır. Bu amaçla ölçme aracı olarak Çoklu Zeka Anketi (ÇZA), ve Coulomb kanunu konusunda Çoktan Seçmeli Fizik Başan Testi (ÇSFBT) kullanılmıştır. Çalışma Sincan ilçesi normal devlet okullarındaki 268 lise dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. ÇZA ve ÇSFBT ön-test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Daha sonra deney gruplarındaki öğrencilerin s...
Çoklu zekâ alanlarına dayalı fizik öğretimine ilişkin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşleri
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2008-01-01)
The purpose of this study is to establish the opinions of ninth grade students' about Multiple Intelligences based instruction in physics lessons. For this reason, Multiple Intelligences Inventory and Students Opinions Questionnaire (ÖGA) were used as instruments. Beside this, teachers Opinions Questionnaire was also prepared to get two teachers opinions contributed in this study. This study was conducted with 148 ninth grade public high school students in Sincan. Students were grouped based on MI inventory...
The Effect of Death Anxiety and Age on Health-Promoting Behaviors: A Terror-Management Theory Perspective
Bozo Özen, Özlem; Simsek, Yeliz (Informa UK Limited, 2009-07-01)
The authors aimed to examine the effect of death anxiety on the reports of health-promoting behaviors and to determine the role of age in this relation using a terror-management theory perspective. Participants were 100 individuals from Young adult (those who were 20-35 years of age) and older adult (those who were 60 years of age and older) groups whom the authors assigned to the death anxiety or control conditions. The questionnaire set included a demographic information sheet and the Health-Promoting Lif...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Robotic system design for reshaping estimated human intention in human-robot interactions
Durdu, Akif; Erkmen, İsmet; Erkmen, Aydan Müşerref; Department of Electrical and Electronics Engineering (2012)
This thesis outlines the methodology and experiments associated with the reshaping of human intention via based on the robot movements in Human-Robot Interactions (HRI). Although works on estimating human intentions are quite well known research areas in the literature, reshaping intentions through interactions is a new significant branching in the field of human-robot interaction. In this thesis, we analyze how previously estimated human intentions change based on his/her actions by cooperating with mobile...
Citation Formats
A. Konaç and Ç. T. Ünal, “Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 31–55, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1228052.