Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi

2012-09-13
Yener, Aysegul Petek
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevreye etkileri demercek altındadır.Şimdiye kadar çeşitli araştırmalar yapılmasınarağmensektörün CO2emisyonlarıile ilgilidetaylıve sistematik bir analizhenüz yapılmamıştır. Bu çalışmada, çevre etkilerini sistematik bir şekilde değerlendiren yaşam döngüsü analizi(YDA)yöntemitanıtılmıştır. Pek çok araştırmacıtarafından kabul gören bu yöntem,Türkçimento sektrörü kaynaklıCO2emisyonlarınınhesaplanmasıamacıyla tatbik edilmiştir.Çevresel Toksikoloji ve Kimya Topluluğu (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC)tarafından geliştirilen YDA, bir ürününham maddelerinin elde edilmesinden başlayıp üretimi, dağıtımı, kullanımı ve son olarak atık hale gelmesi ya da geri dönüştürülmesini içeren sürecin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini sistematik olarak değerlendirmektedir. Analizin amaç ve kapsamının belirlenmesi bu yöntemin ilk aşamasıdır. Sırasıyla envanter analizi ve etki değerlendirmesi ile devam eden YDA, sonuçların yorumlanması ve iyileştirilme önerileri ile neticelendirilir. Bu çalışma kapsamında, YDA’nın temel aşaması kabul edilen envanter analizine ağırlık verilmiş, ulaşılabilir verilerin yetersizliği sebebiyle etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Beşikten-kapıya(cradle-to-gate) CEM-Içimento tipi üretimi sırasında kullanılan ham madde ve enerji girdileri ile açığa çıkan CO2emisyonları hesaplanmıştır. Ayrıca uçucu kül ve Portland çimentosunun farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen katkılı çimentolariçin benzer bir yol izlenmiştir. Sonuçlar bir ton çimento başına düşen enerji (MJ/ton) ve CO2emisyon (kg-CO2/ton) miktarları olarak ifade edilmiştir. Son olarak, katkılı çimentolar için bulunan sonuçlara ve literatüre dayanarak, çimento sektörünün sürdürülebilirliğinin artırılması için alternatif malzemelerin kullanılmasına ilişkin önerilersunulmuştur

Suggestions

Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi
Kayaçetin, Nuri Cihan; Tanyer, Ali Murat (Anadolu Üniversitesi; 2016-11-30)
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kaps...
Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı
Pehlivan Gürkan, Nilgün (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021)
Üretici örgütleri, zeytin üreticilerinin ürün değer zincirinde rol alarak katma değeri elde etmelerini sağlayan önemli kurumsal yapılardır. Bu çalışma üretici örgütlerinin zeytin ve zeytinyağı değer zincirindeki rolü ve bölgesel kapsayıcılığının değerlendirmesini amaçlamaktadır. Halen zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan üç üretici örgütün - üretici birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri - faaliyetleri mevcut veriler ışığında değerlendirilmiştir. 2004 yılı...
Türkiye’de Mevcut Bazı Puzolanik Malzemelerin Özelikleri ile Çimento Harcı Alkali-Silis Tepkimesi Genleşmesine Etkileri Arasında İstatistiksel Bağıntılar Geliştirilmesi
Erdoğan, Sinan Turhan; Tokyay, Mustafa(2017)
Portland çimentosu betonu, mekanik özelikleri sebebiyle, en çok kullanılan yapı malzemesidir.Çevresel etkenler karşısında dayanıklı oluşu inşasında kullanıldığı yapıların uzun servisömürleri olmasını sağlamaktadır. Yapılarda gözlenen en ciddi dayanıklılık sorunlarından biribetondaki agregaların alkali silis tepkimesine (AST) bağlı genleşmelerdir. AST?den sıkçaetkilenen yapılar arasında barajlar gibi su yapıları, ve yatay yüzeyler sayılabilir. Betonun ASTdayanıklılığını artırmak için kullanılan en pratik ve ...
Feasibility analysis of Turkey-North Cyprus submarine electric interconnector cable including externalities
Rasheed, Ahmad; Fahrioğlu, Murat; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Heavy dependency of electrical industry on fossil fuels have led to overexploitation of natural resources, which causes emission of greenhouse gases and climatic change. This depletion urged the exploration of renewable energy resources and its integration in electric grid system, thus the current infrastructure of grid systems needs a transition towards renewable energy to make the most of it. Small islands and remote areas, which are highly depended on fossil fuels have a chance to reduce their carbon emi...
Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi
Tangüler, Meltem; Yener, Petek A; Akgül, Çağla (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; 2015-04-18)
Günümüzde artan çevresel bilince paralel olarak ulusal ve uluslararası çevresel politikalargiderek katılaşmaktadır. Her yıl milyarca ton tüketilen beton da bu çerçevede mercek altındadır. Sektörgerek büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi gerekse çimento üretimi kaynaklı -başta CO2olmak üzere-salımlarınyüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler alternatif yollar ileçözümlenmeyeçalışılmaktadır. Beton ve çimento üretiminde uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı ...
Citation Formats
A. P. Yener, “Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi,” 00, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80495.