Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi

2012-09-13
Yener, Aysegul Petek
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevreye etkileri demercek altındadır.Şimdiye kadar çeşitli araştırmalar yapılmasınarağmensektörün CO2emisyonlarıile ilgilidetaylıve sistematik bir analizhenüz yapılmamıştır. Bu çalışmada, çevre etkilerini sistematik bir şekilde değerlendiren yaşam döngüsü analizi(YDA)yöntemitanıtılmıştır. Pek çok araştırmacıtarafından kabul gören bu yöntem,Türkçimento sektrörü kaynaklıCO2emisyonlarınınhesaplanmasıamacıyla tatbik edilmiştir.Çevresel Toksikoloji ve Kimya Topluluğu (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC)tarafından geliştirilen YDA, bir ürününham maddelerinin elde edilmesinden başlayıp üretimi, dağıtımı, kullanımı ve son olarak atık hale gelmesi ya da geri dönüştürülmesini içeren sürecin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini sistematik olarak değerlendirmektedir. Analizin amaç ve kapsamının belirlenmesi bu yöntemin ilk aşamasıdır. Sırasıyla envanter analizi ve etki değerlendirmesi ile devam eden YDA, sonuçların yorumlanması ve iyileştirilme önerileri ile neticelendirilir. Bu çalışma kapsamında, YDA’nın temel aşaması kabul edilen envanter analizine ağırlık verilmiş, ulaşılabilir verilerin yetersizliği sebebiyle etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Beşikten-kapıya(cradle-to-gate) CEM-Içimento tipi üretimi sırasında kullanılan ham madde ve enerji girdileri ile açığa çıkan CO2emisyonları hesaplanmıştır. Ayrıca uçucu kül ve Portland çimentosunun farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen katkılı çimentolariçin benzer bir yol izlenmiştir. Sonuçlar bir ton çimento başına düşen enerji (MJ/ton) ve CO2emisyon (kg-CO2/ton) miktarları olarak ifade edilmiştir. Son olarak, katkılı çimentolar için bulunan sonuçlara ve literatüre dayanarak, çimento sektörünün sürdürülebilirliğinin artırılması için alternatif malzemelerin kullanılmasına ilişkin önerilersunulmuştur
Citation Formats
A. P. Yener, “Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi,” 00, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80495.