Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi

2015-04-18
Tangüler, Meltem
Yener, Petek A
Akgül, Çağla
Günümüzde artan çevresel bilince paralel olarak ulusal ve uluslararası çevresel politikalargiderek katılaşmaktadır. Her yıl milyarca ton tüketilen beton da bu çerçevede mercek altındadır. Sektörgerek büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi gerekse çimento üretimi kaynaklı -başta CO2olmak üzere-salımlarınyüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler alternatif yollar ileçözümlenmeyeçalışılmaktadır. Beton ve çimento üretiminde uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi puzolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile daha sürdürülebilir ve çevre koşullarına karşı daha dayanıklı nihai ürünlerelde edilebilmektedir. Bahsi geçen atıklardan kömüre dayalı termik santrallerin yan ürünü olarakaçığa çıkan uçucu küller gerek kolaylıkla ulaşılabilir olmaları, gerekse uygun inceliğe ve kimyasal yapıya sahip olmalarınedeniyle en fazla kullanılan çimento ikame malzemelerindendir. Uçucu küllerin uygun kullanımı ile betonda yeterli hatta daha üstün performanselde edilebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de üretilenuçucu küllü beton karışımlarının çevresel performansını hesaplamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ana çevresel performans ölçütü olarak 1 m3betonun küresel ısınma potansiyeli(KIP)alınmıştır. Literatürden farklı oranlarda uçucu kül içeren betonkarışımları seçilmiş, karışımlarınKIPleri Kaliforniya Üniversitesi -Berkeley’de geliştirilen “Green Concrete LCA” yaşam döngüsü analizi yazılımıkullanılarak hesaplanmıştır. HesaplamalardaTürkiye ortalama elektrik dağılımı ve Türkiye Çimento Sektörü ortalama yakıt karışımıkullanılmıştır. Uçucu kül sevkiyat mesafesinin KIPe etkisini anlamak için bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Çalışma sonundadaha sürdürülebilir beton üretimi için çimentonun uçucu kül ile ikamesinin uygun bir seçenek olduğu gösterilmiştir.

Suggestions

Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi
Kayaçetin, Nuri Cihan; Tanyer, Ali Murat (Anadolu Üniversitesi; 2016-11-30)
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kaps...
Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Citation Formats
M. Tangüler, P. A. Yener, and Ç. Akgül, “Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi,” presented at the 9.Ulusal Beton Kongresi, 16 - 18 Nisan 2015, Antalya, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87008.