Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi

2015-04-18
Tangüler, Meltem
Yener, Petek A
Akgül, Çağla
Günümüzde artan çevresel bilince paralel olarak ulusal ve uluslararası çevresel politikalargiderek katılaşmaktadır. Her yıl milyarca ton tüketilen beton da bu çerçevede mercek altındadır. Sektörgerek büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi gerekse çimento üretimi kaynaklı -başta CO2olmak üzere-salımlarınyüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler alternatif yollar ileçözümlenmeyeçalışılmaktadır. Beton ve çimento üretiminde uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi puzolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile daha sürdürülebilir ve çevre koşullarına karşı daha dayanıklı nihai ürünlerelde edilebilmektedir. Bahsi geçen atıklardan kömüre dayalı termik santrallerin yan ürünü olarakaçığa çıkan uçucu küller gerek kolaylıkla ulaşılabilir olmaları, gerekse uygun inceliğe ve kimyasal yapıya sahip olmalarınedeniyle en fazla kullanılan çimento ikame malzemelerindendir. Uçucu küllerin uygun kullanımı ile betonda yeterli hatta daha üstün performanselde edilebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de üretilenuçucu küllü beton karışımlarının çevresel performansını hesaplamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ana çevresel performans ölçütü olarak 1 m3betonun küresel ısınma potansiyeli(KIP)alınmıştır. Literatürden farklı oranlarda uçucu kül içeren betonkarışımları seçilmiş, karışımlarınKIPleri Kaliforniya Üniversitesi -Berkeley’de geliştirilen “Green Concrete LCA” yaşam döngüsü analizi yazılımıkullanılarak hesaplanmıştır. HesaplamalardaTürkiye ortalama elektrik dağılımı ve Türkiye Çimento Sektörü ortalama yakıt karışımıkullanılmıştır. Uçucu kül sevkiyat mesafesinin KIPe etkisini anlamak için bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Çalışma sonundadaha sürdürülebilir beton üretimi için çimentonun uçucu kül ile ikamesinin uygun bir seçenek olduğu gösterilmiştir.
Citation Formats
M. Tangüler, P. A. Yener, and Ç. Akgül, “Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi,” presented at the 9.Ulusal Beton Kongresi, 16 - 18 Nisan 2015, Antalya, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87008.