Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi

2015-04-18
Tangüler, Meltem
Yener, Petek A
Akgül, Çağla
Günümüzde artan çevresel bilince paralel olarak ulusal ve uluslararası çevresel politikalargiderek katılaşmaktadır. Her yıl milyarca ton tüketilen beton da bu çerçevede mercek altındadır. Sektörgerek büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi gerekse çimento üretimi kaynaklı -başta CO2olmak üzere-salımlarınyüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler alternatif yollar ileçözümlenmeyeçalışılmaktadır. Beton ve çimento üretiminde uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi puzolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile daha sürdürülebilir ve çevre koşullarına karşı daha dayanıklı nihai ürünlerelde edilebilmektedir. Bahsi geçen atıklardan kömüre dayalı termik santrallerin yan ürünü olarakaçığa çıkan uçucu küller gerek kolaylıkla ulaşılabilir olmaları, gerekse uygun inceliğe ve kimyasal yapıya sahip olmalarınedeniyle en fazla kullanılan çimento ikame malzemelerindendir. Uçucu küllerin uygun kullanımı ile betonda yeterli hatta daha üstün performanselde edilebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de üretilenuçucu küllü beton karışımlarının çevresel performansını hesaplamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ana çevresel performans ölçütü olarak 1 m3betonun küresel ısınma potansiyeli(KIP)alınmıştır. Literatürden farklı oranlarda uçucu kül içeren betonkarışımları seçilmiş, karışımlarınKIPleri Kaliforniya Üniversitesi -Berkeley’de geliştirilen “Green Concrete LCA” yaşam döngüsü analizi yazılımıkullanılarak hesaplanmıştır. HesaplamalardaTürkiye ortalama elektrik dağılımı ve Türkiye Çimento Sektörü ortalama yakıt karışımıkullanılmıştır. Uçucu kül sevkiyat mesafesinin KIPe etkisini anlamak için bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Çalışma sonundadaha sürdürülebilir beton üretimi için çimentonun uçucu kül ile ikamesinin uygun bir seçenek olduğu gösterilmiştir.
9.Ulusal Beton Kongresi, 16 - 18 Nisan 2015

Suggestions

Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Planning As A Tool For Modernization In Turkey: The Case Of Hermann Jansen’s Plan For Mersin
Beyhan, Burak; Uğuz, Selçuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Early 20th century urban development plans and regulations as the culmination of the efforts made for the modernization of the cities constitute a special and substantive domain of focus for the historical analysis of cities in terms of understanding the nature and objectives of planning today. Yet, except for big cities such as Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa, most of the cities in Turkey are not studied in depth within such a context. Unfortunately, those studies conducted for both big and small ...
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşu...
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Citation Formats
M. Tangüler, P. A. Yener, and Ç. Akgül, “Türkiye’de uçucu küllü betonlar için yaşam döngüsü analizi,” presented at the 9.Ulusal Beton Kongresi, 16 - 18 Nisan 2015, Antalya, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87008.