Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi

2016-11-30
Kayaçetin, Nuri Cihan
Tanyer, Ali Murat
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kapsamlı yöntemlerin başında gelmektedir.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin sürükleyici gücü inşaat endüstrisidir. Bu durumda, hızlı kentsel gelişim; mevcut bulunan altyapı, bina stoku, toplu taşımacılık, yol ağları, su kalitesi, kamu sağlığı ve genel enerji tüketimi üzerinde ağır bir yük oluşturur. İnşaat faaliyetlerindeki bu yüksek oran, yapılı çevrenin ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilebilmesi için acil bir ihtiyaç oluşturur.Konut binaları Türkiye’de en fazla sayıda inşaat edilmekte olan bina tipidir. Literatürde, tekil binalar için oluşturulmuş yaşam döngü modelleri bulunmaktadır. Ancak, bina gruplarının konu edildiği çalışma sayısı azdır. Binalar kentsel ölçekte irdelendiğinde, yaşam döngü analiz sonuçlarının daha bütüncül olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, Türkiye’deki toplu konut projelerinin yaşam döngü analizinde kullanılacak bir değerlendirme yöntemi sunulmuştur. Çalışmanın amacı, kentsel ölçek kriterlerini de içeren bir çerçeve sunmak ve Türkiye'de yoğun bir şekilde gerçekleşen toplu konut projelerinin değerlendirilmesini sağlamaktır
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 - 05 Kasım 2016

Suggestions

Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı
Pehlivan Gürkan, Nilgün (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021)
Üretici örgütleri, zeytin üreticilerinin ürün değer zincirinde rol alarak katma değeri elde etmelerini sağlayan önemli kurumsal yapılardır. Bu çalışma üretici örgütlerinin zeytin ve zeytinyağı değer zincirindeki rolü ve bölgesel kapsayıcılığının değerlendirmesini amaçlamaktadır. Halen zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan üç üretici örgütün - üretici birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri - faaliyetleri mevcut veriler ışığında değerlendirilmiştir. 2004 yılı...
1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin konut sektörü üzerinde büyük etkileri olmuştur. Konut sektörünün bu süreçteki davranışları çeşitli aşamalarda farklılıklar göstermiştir. 1980 yılma kadar giderek artan konut arz ve talebi, 1980 yılında yürürlüğe giren istikrar programlarının ardından hızla daralmıştır. Derin bir krize giren k...
Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi
Demirci, Sinem; Cengizoğlu, Seçil (null; 2016-09-30)
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek v...
Engaging with the past in Turkey: An action research
Sarıoğlu, Senem; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2022-3)
How we engage with the past is deeply related to our understanding of the self and the world. Thus, people’s engagement with archaeological narratives is needed to be understood better. This study aims to explore how we can create more engaging archaeological narratives and how different archaeological narratives influence people’s perceptions of time and identity. This study used action research as the methodology because of the need for experimenting with different archaeological narratives. The site chos...
Citation Formats
N. C. Kayaçetin and A. M. Tanyer, “Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 - 05 Kasım 2016, Eskişehir, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87144.