Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi

2016-11-30
Kayaçetin, Nuri Cihan
Tanyer, Ali Murat
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kapsamlı yöntemlerin başında gelmektedir.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin sürükleyici gücü inşaat endüstrisidir. Bu durumda, hızlı kentsel gelişim; mevcut bulunan altyapı, bina stoku, toplu taşımacılık, yol ağları, su kalitesi, kamu sağlığı ve genel enerji tüketimi üzerinde ağır bir yük oluşturur. İnşaat faaliyetlerindeki bu yüksek oran, yapılı çevrenin ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilebilmesi için acil bir ihtiyaç oluşturur.Konut binaları Türkiye’de en fazla sayıda inşaat edilmekte olan bina tipidir. Literatürde, tekil binalar için oluşturulmuş yaşam döngü modelleri bulunmaktadır. Ancak, bina gruplarının konu edildiği çalışma sayısı azdır. Binalar kentsel ölçekte irdelendiğinde, yaşam döngü analiz sonuçlarının daha bütüncül olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, Türkiye’deki toplu konut projelerinin yaşam döngü analizinde kullanılacak bir değerlendirme yöntemi sunulmuştur. Çalışmanın amacı, kentsel ölçek kriterlerini de içeren bir çerçeve sunmak ve Türkiye'de yoğun bir şekilde gerçekleşen toplu konut projelerinin değerlendirilmesini sağlamaktır
Citation Formats
N. C. Kayaçetin and A. M. Tanyer, “Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 - 05 Kasım 2016, Eskişehir, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87144.